बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन

दूरध्वनी : 02141-222118 , 02141-222097

टोल फ्री : 1077

विभागीय आयुक्त आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालय, कोकण विभाग

दूरध्वनी : 022-27571516

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य

नियंत्रण कक्ष –

दूरध्वनी 022-22027990

फॅक्स: 022-22026712

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार

हेल्पलाईन नंबर : 011-1078