बंद

श्री. आण्णप्पा कनशेट्टी

तहसिल कार्यालय, प्रशासकीय भवन तळा, तालुका-तळा, जिल्हा-रायगड, पिन - 402111 (महाराष्ट्र)

ईमेल : tahasiltala[at]gmail[dot]com
पदनाम : तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, तळा
दूरध्वनी : 02140-269317
फॅक्स क्रमांक : 02140-269042