बंद

सन २०१९ – २०२० च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारनार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रकसद्यारे पाणी पुरवठा करणेकरीता इ निवीदा सुचना.

सन २०१९ – २०२० च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारनार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रकसद्यारे पाणी पुरवठा करणेकरीता इ निवीदा सुचना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०१९ – २०२० च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारनार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रकसद्यारे पाणी पुरवठा करणेकरीता इ निवीदा सुचना.

सन २०१९ – २०२० च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारनार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रकसद्यारे पाणी पुरवठा करणेकरीता इ निवीदा सुचना.

13/03/2020 20/03/2020 View (955 KB)