बंद

रायगड जिल्ह्यात राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत दुधाळ जनावरांचा गट वाटप, अंशतः ठाणबंद पद्धतीने शेळी पालनासाठी १०+१ शेळी गट वाटप करणे आणि १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे ही योजना राबविणेबाबत.

रायगड जिल्ह्यात राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत दुधाळ जनावरांचा गट वाटप, अंशतः ठाणबंद पद्धतीने शेळी पालनासाठी १०+१ शेळी गट वाटप करणे आणि १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे ही योजना राबविणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रायगड जिल्ह्यात राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत दुधाळ जनावरांचा गट वाटप, अंशतः ठाणबंद पद्धतीने शेळी पालनासाठी १०+१ शेळी गट वाटप करणे आणि १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे ही योजना राबविणेबाबत.

रायगड जिल्ह्यात राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत दुधाळ जनावरांचा गट वाटप, अंशतः ठाणबंद पद्धतीने शेळी पालनासाठी १०+१ शेळी गट वाटप करणे आणि १००० मांसल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे ही योजना राबविणेबाबत.

01/07/2018 31/07/2018 View (2 MB)