बंद

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Mineral Mixture”) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.खरेदी परिशिष्ट क्र.१

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Mineral Mixture”) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.खरेदी परिशिष्ट क्र.१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Mineral Mixture”) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.खरेदी परिशिष्ट क्र.१

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Mineral Mixture”) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.खरेदी परिशिष्ट क्र.१

30/10/2021 11/11/2021 View (751 KB)