बंद

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Oral Suspension of calcium & Vit. AD3”) (1 Ltr) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.खरेदी परिशिष्ट क्र.१

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Oral Suspension of calcium & Vit. AD3”) (1 Ltr) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.खरेदी परिशिष्ट क्र.१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Oral Suspension of calcium & Vit. AD3”) (1 Ltr) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत.खरेदी परिशिष्ट क्र.१

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले (“Oral Suspension of calcium & Vit. AD3”) (1 Ltr) औषध खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणेबाबत. खरेदी परिशिष्ट क्र.१

29/10/2021 10/11/2021 View (549 KB)