बंद

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 पशुवैद्यकीय दवाखाने प्रथमोपचार केंद्र बांधकाम बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे या योजनेतील प्राप्त तरतुदीतून ता.ल.प.स.चि. महाड येथील कार्यरत एक्स रे यूनिटचे सुटे भाग खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 पशुवैद्यकीय दवाखाने प्रथमोपचार केंद्र बांधकाम बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे या योजनेतील प्राप्त तरतुदीतून ता.ल.प.स.चि. महाड येथील कार्यरत एक्स रे यूनिटचे सुटे भाग खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 पशुवैद्यकीय दवाखाने प्रथमोपचार केंद्र बांधकाम बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे या योजनेतील प्राप्त तरतुदीतून ता.ल.प.स.चि. महाड येथील कार्यरत एक्स रे यूनिटचे सुटे भाग खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत

जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 पशुवैद्यकीय दवाखाने प्रथमोपचार केंद्र बांधकाम बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे या योजनेतील प्राप्त तरतुदीतून ता.ल.प.स.चि. महाड येथील कार्यरत एक्स रे यूनिटचे सुटे भाग खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्ध करणे बाबत

12/03/2021 19/03/2021 View (938 KB)