बंद

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२०२१ पशुवैद्यकीय दवाखाने प्रथमोपचार केंद्र बांधकाम बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे या योजनेतून प्राप्त तरतुदीतून जिल्ह्यातील राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले Brucellosis+ FMD+TB diagholic reagent with & AI Gun Pregancy detection kit खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्धी करणे बाबत.

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२०२१ पशुवैद्यकीय दवाखाने प्रथमोपचार केंद्र बांधकाम बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे या योजनेतून प्राप्त तरतुदीतून जिल्ह्यातील राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले Brucellosis+ FMD+TB diagholic reagent with & AI Gun Pregancy detection kit खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्धी करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२०२१ पशुवैद्यकीय दवाखाने प्रथमोपचार केंद्र बांधकाम बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे या योजनेतून प्राप्त तरतुदीतून जिल्ह्यातील राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले Brucellosis+ FMD+TB diagholic reagent with & AI Gun Pregancy detection kit खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्धी करणे बाबत.

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२०२१ पशुवैद्यकीय दवाखाने प्रथमोपचार केंद्र बांधकाम बळकटीकरण व आधुनिकीकरण करणे या योजनेतून प्राप्त तरतुदीतून जिल्ह्यातील राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय संस्थाना आवश्यक असलेले Brucellosis+ FMD+TB diagholic reagent with & AI Gun Pregancy detection kit खरेदी करणे बाबतच्या निविदा प्रसिद्धी करणे बाबत.

12/03/2021 19/03/2021 View (942 KB)