बंद

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील एन. टी .सी . पी. कार्यक्रम अंतर्गत तंबाखू मुक्त उपक्रम राबविणे करिता छपाई  करिता  दरपत्रके  मागविणेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील एन. टी .सी . पी. कार्यक्रम अंतर्गत तंबाखू मुक्त उपक्रम राबविणे करिता छपाई  करिता  दरपत्रके  मागविणेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील एन. टी .सी . पी. कार्यक्रम अंतर्गत तंबाखू मुक्त उपक्रम राबविणे करिता छपाई  करिता  दरपत्रके  मागविणेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथील एनटी .सी पी. कार्यक्रम अंतर्गत तंबाखू मुक्त उपक्रम राबविणे करिता छपाई  करिता  दरपत्रके  मागविणेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत.

28/12/2021 03/01/2022 View (603 KB)