बंद

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास प्राप्त निधीमधून लेखापरीक्षण करणेसाठी महालेखापाल यांचे सुचीवरील (Panel) लेखापरीक्षकांकडून (CA) लेखापरीक्षण करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास प्राप्त निधीमधून लेखापरीक्षण करणेसाठी महालेखापाल यांचे सुचीवरील (Panel) लेखापरीक्षकांकडून (CA) लेखापरीक्षण करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास प्राप्त निधीमधून लेखापरीक्षण करणेसाठी महालेखापाल यांचे सुचीवरील (Panel) लेखापरीक्षकांकडून (CA) लेखापरीक्षण करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास प्राप्त निधीमधून लेखापरीक्षण करणेसाठी महालेखापाल यांचे सुचीवरील (Panel) लेखापरीक्षकांकडून (CA) लेखापरीक्षण करणेसाठी
दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना

27/05/2019 31/05/2019 View (351 KB)