बंद

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास प्राप्त निधीमधून संस्थात्मक मजबुतीकरण कार्यक्रमांतर्गत नियंत्रण कक्षासाठी खालील वस्तू खरेदी करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना १) विषय :-नियंत्रण कक्षासाठी मोबाईल संच खरेदी करणे २) विषय :-आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील संपर्क क्रमांक, रस्ते नकाशे, संदेश नोंदवही छपाई करणेबाबत ३) विषय :-नियंत्रण कक्षासाठी इंटरनेट सुविधा करणेबाबत

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास प्राप्त निधीमधून संस्थात्मक मजबुतीकरण कार्यक्रमांतर्गत नियंत्रण कक्षासाठी खालील वस्तू खरेदी करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना १) विषय :-नियंत्रण कक्षासाठी मोबाईल संच खरेदी करणे २) विषय :-आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील संपर्क क्रमांक, रस्ते नकाशे, संदेश नोंदवही छपाई करणेबाबत ३) विषय :-नियंत्रण कक्षासाठी इंटरनेट सुविधा करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास प्राप्त निधीमधून संस्थात्मक मजबुतीकरण कार्यक्रमांतर्गत नियंत्रण कक्षासाठी खालील वस्तू खरेदी करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना १) विषय :-नियंत्रण कक्षासाठी मोबाईल संच खरेदी करणे २) विषय :-आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील संपर्क क्रमांक, रस्ते नकाशे, संदेश नोंदवही छपाई करणेबाबत ३) विषय :-नियंत्रण कक्षासाठी इंटरनेट सुविधा करणेबाबत

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास प्राप्त निधीमधून संस्थात्मक मजबुतीकरण कार्यक्रमांतर्गत नियंत्रण कक्षासाठी खालील वस्तू खरेदी करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत सूचना

१) विषय :-नियंत्रण कक्षासाठी मोबाईल संच खरेदी करणे
२) विषय :-आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील संपर्क क्रमांक, रस्ते नकाशे, संदेश नोंदवही छपाई करणेबाबत
३) विषय :-नियंत्रण कक्षासाठी इंटरनेट सुविधा करणेबाबत

16/11/2018 22/11/2018 View (1,000 KB)