बंद

खालापूर औद्यागिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 अंतर्गत खाजगी क्षेत्राची महाराष्ट्र औद्यागिक विकास अधिनियम 1961 नुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी व दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोअर अंतर्गत अर्ली बर्ड प्रोजेक्टसाठीचे माणगांव तालुक्यातील भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने पदे भरण्यासाठी जाहिरात.

खालापूर औद्यागिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 अंतर्गत खाजगी क्षेत्राची महाराष्ट्र औद्यागिक विकास अधिनियम 1961 नुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी व दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोअर अंतर्गत अर्ली बर्ड प्रोजेक्टसाठीचे माणगांव तालुक्यातील भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने पदे भरण्यासाठी जाहिरात.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
खालापूर औद्यागिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 अंतर्गत खाजगी क्षेत्राची महाराष्ट्र औद्यागिक विकास अधिनियम 1961 नुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी व दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोअर अंतर्गत अर्ली बर्ड प्रोजेक्टसाठीचे माणगांव तालुक्यातील भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने पदे भरण्यासाठी जाहिरात.

खालापूर औद्यागिक क्षेत्र टप्पा क्र.2 अंतर्गत खाजगी क्षेत्राची महाराष्ट्र औद्यागिक विकास अधिनियम 1961 नुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी व दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोअर अंतर्गत अर्ली बर्ड प्रोजेक्टसाठीचे माणगांव तालुक्यातील भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने पदे भरण्यासाठी जाहिरात.

20/07/2018 05/08/2018 View (167 KB)