बंद

कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/ लघुलेखक उच्चश्रेणी/ लघुलेखक निम्नश्रेणी (गट ब- अराजपत्रित) यांची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी.

कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/ लघुलेखक उच्चश्रेणी/ लघुलेखक निम्नश्रेणी (गट ब- अराजपत्रित) यांची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/ लघुलेखक उच्चश्रेणी/ लघुलेखक निम्नश्रेणी (गट ब- अराजपत्रित) यांची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी.

कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/ लघुलेखक उच्चश्रेणी/ लघुलेखक निम्नश्रेणी (गट ब- अराजपत्रित) यांची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी.

19/03/2020 31/03/2020 View (2 MB)