बंद

ई-निविदा व ई-लिलाव नदी प्रकियेव्दारे करावयाच्या पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळु लिलाव सुचना सन 2019-20

ई-निविदा व ई-लिलाव नदी प्रकियेव्दारे करावयाच्या पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळु लिलाव सुचना सन 2019-20
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई-निविदा व ई-लिलाव नदी प्रकियेव्दारे करावयाच्या पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळु लिलाव सुचना सन 2019-20

ई-निविदा व ई-लिलाव नदी प्रकियेव्दारे करावयाच्या पाताळगंगा नदी, अंबानदी-धरमतर खाडी, कुंडलिका नदी/ रेवदंडा खाडी आणि राजपुरी खाडी (मांदाडनदी) या खाडीपात्रामधील गटातील रेती/वाळु लिलाव सुचना सन 2019-20

04/11/2019 20/11/2019 View (3 MB) tender terms and conditions (7 MB)