बंद

Order no. 105 – बंद करण्यात आलेल्या कंपनीमध्ये देखभाल दुरुस्ती, सुरक्षा, कंपनी परिसरामध्ये रखवाली व साफसफाई करणेसाठी आवश्यकतेनूसार कर्मचारी यांना प्रवेश करण्यास मुभा देणेबाबत

Order no. 105 – बंद करण्यात आलेल्या कंपनीमध्ये देखभाल दुरुस्ती, सुरक्षा, कंपनी परिसरामध्ये रखवाली व साफसफाई करणेसाठी आवश्यकतेनूसार कर्मचारी यांना प्रवेश करण्यास मुभा देणेबाबत
शीर्षक दिनांक View / Download
Order no. 105 – बंद करण्यात आलेल्या कंपनीमध्ये देखभाल दुरुस्ती, सुरक्षा, कंपनी परिसरामध्ये रखवाली व साफसफाई करणेसाठी आवश्यकतेनूसार कर्मचारी यांना प्रवेश करण्यास मुभा देणेबाबत 28/03/2020 View (618 KB)