बंद

लोकसभा आणि विधानसभा सदस्य

 • लोकसभा सदस्य

  1. श्री.अनंत गंगाराम गीते,  (32 – रायगड)
  2. श्री.श्रीरंग अप्पा बारणे,  (33 – मावळ)
 • विधानसभा सदस्य

  1. श्री. प्रशांत रामशेठ ठाकूर, (188 – पनवेल)
  2. श्री. सुरेशभाऊ नारायण लाड, (189 – कर्जत)
  3. श्री. मनोहरशेठ गजानन भोईर, (190 – उरण)
  4. श्री. धैर्यशील मोहन पाटील, (191 – पेण)
  5. श्री. पंडीतशेठ पाटील, (192 – अलिबाग)
  6. श्री. अवधूत अनिल तटकरे, (193 – श्रीवर्धन)
  7. श्री. भरतशेठ गोगावले, (194 – महाड)