प्रशासकीय रचना

कार्यालयीन स्तर

कार्यालय प्रमुख अ.क्र. विभाग विभाग प्रमुखाचे पदनाम विभागातील अन्य संकलने/कक्ष
तहसिलदार 1 महसूल निवासी नायब तहसिलदार आवक जावक, प्रशासन, आस्थापना, फौजदारी, जमिनबाब
तहसिलदार 2 महसूल महसूल नायब तहसिलदार वसुली, हक्कनोंद, एमआरईजीएस, पुरवठा
तहसिलदार 3 महसूल पुरवठा निरिक्षक अधिकारी पुरवठा विषयक बाबी, (अन्नधान्य/ केरोसीन वाटप व नियंत्रण)
तहसिलदार 4 निवडणुक नायब तहसिलदार निवडणुक नायब तहसिलदार निवडणुक विषयक बाबी (लोकसभा/विधानसभा)
तहसिलदार 5 संगायो संगायो नायब तहसिलदार संगायो शाखेतील सर्व योजनांची कामे

 

क्षेत्रिय स्तर

अ.क्र. मंडळाचे नांव अ.क्र. तलाठी सजाचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 महाड 1 महाड महाड, चा‍‌भारखिंड, नडगाव त. बिरवाडी
2 केंबुर्ली केंबुर्ली, वहूर, पाले, मोहोप्रे
3 कांबळे त.बिरवाडी कांबळे त.बिरवाडी, शेल, कुसगाव, साकडी, भोगाव
4 दासगाव दासगाव, आढी, डोंगरोली, वीर
5 दाभोळ दाभोळ, सापे त. गोवेले, कोकरे त. गोवेले, टोळ बु.
6 गोंडाले गोंडाळे, तेटघर, काचले, लाडवली
2 नाते 7 नाते नाते, नांदगाव बु., आचळोली, कोकरे त. नाते
8 कोंझर कोंझर, वाळसुरे, वरंडोली, कोतुर्डे, नेराव, नांदगाव बु.
9 किंजळोली बु. किंजळोली बु., किंजळोली खु., भालेकरकोंड, दाभेकरकोंड, घुरूपकोंड, मांडले, पारवाडी
10 कोळोसे कोळोसे, नांदगाव खु., तळोशी, खर्डी, चापगाव
11 पाचाड पाचाड, रायगडवाडी, पुनाडे त. नाते, वाघेरी, निजामपूर
12 सांदोशी सांदोशी, आमडोशी, बावले, कावळे त नाते, करमर, सावरट
3 तुडील 13 तुडील अप्पर तुडील, लोअर तुडील, जुई बु., कुंबळे
14 नरवण नरवण, नडगाव त. तुडील, आदे, खुटील, भेलोशी
15 रावढळ रावढळ, कोसबी, गोठे बु., सापे त. तुडील, वामने, गोठे खु.
16 शिरगाव शिरगाव, दादली, किंजळघर, चोचिंदे, चोचिंदेकोंड, सव, मुठवली
17 चिंभावे चिंभावे, हळ्दवणेकोंड, सुतारकोंड, वराठी, चिंभावे मोहल्ला, तेलंगे, तेलंगे मोहल्ला, बेबलघर, गोमेंडी
18 वलंग वलंग, ओवळे, रोहन, सोनघर, खैरे त. तुडील, आदिस्ते
19 करंजाडी करंजाडी, नागाव, घावरेकोंड, राजिवली, नातोंडी
20 वडवली वडवली, कोल, कोथेरी, कोंडीवते, राजेवाडी
21 कुर्ले कुर्ले, आंबिवली बु., बिजघर, आंबिवली खु.
22 रेवतळे रेवतळे, मुमुर्शी, पिंपळकोंड, भोमजाई, कोंडमालुसरे, उंदेरी, उगवतकोंड
23 शिरवली शिरवली, पांगारी, गव्हाडी, शिंगरकोंड, आंबवडे, कावळे त.विन्हेरे, कुंभार्डे
24 विन्हेरे विन्हेरे, फाळकेवाडी, शिरसवणे, ताम्हणे, रावतळी
4 बिरवाडी 25 बिरवाडी बिरवाडी, काळीज, आमशेत, आसनपोई
26 दहीवड दहीवड, वाकी बु., रानवडी खु., सोलमकोंड, शेवते
27 शेलटोली शेलटोली, सवाणे, जिते, खैरे त. बिरवाडी, धामणे
28 वाळण बु. वाळण बु., झोळीचाकोंड, वाळण खु., केतकीचाकोंड, आड्राई
29 मांघरून मांघरूण, पणदेरी, वाघोली, देवघर
30 दापोली दापोली, पाने, कडसरी लिंगाणा, वारंगी
5 खरवली 31 खरवली खरवली, मोहोत, बोरगाव, कातीवडे, भिवघर, वडघर खु.
32 कांबळे त महाड कांबळे त महाड, आकले, भोराव, चांढवे खु., चांढवे बु.
33 निगडे निगडे, गोठवली, पिंपळवाडी, रुपवली
34 भावे भावे, किये, पडवी, बारसगाव, गावडी, वाकी खु.
35 वरंध वरंध, रामदास पठार, तळीये, माझेरी
36 कसबे शिवथर कसबे शिवथर, कुंभे शिवथर, पारमाची, आंबे शिवथर

 

जिल्हा परिषद/पंचायत समिती – गट/गण रचना

अ.क्र. जिल्हा परिषद निर्वाचक गटाचे नांव गट क्र. अ.क्र. समाविष्ट पंचायत समिती गणाचे नांव गण क्र. समाविष्ट ग्रामपंचायतीचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 बिरवाडी 53 1 सवाणे 105 सवाणे सवाणेवाडी, शेलटोली, खैरे त. बिरवाडी
वाळण बु. वाळण बु., केतकीचाकोंड, झोलीचाकोंड
निजामपूर निजामपूर, रायगडवाडी, वाघेरी
वाकी बु. वाकी बु., शेवते, खैरे त बिरवाडी
वाळण खु. वाळण खु., आड्राई
पाचाड पाचाड
आमशेत आमशेत, सोलमकोंड
मांघरूण मांघरूण
पणदेरी पणदेरी
रानवडी खु. रानवडी खु., वाकी खु.
सांदोशी सांदोशी, आमडोशी
सावरट सावरट, कावळे त नाते, करमर
दहीवड दहीवड
पाने पाने, कडसरी लिंगाणा
वाघोली वाघोली
वारंगी वारंगी
दापोली दापोली
बावळे बावळे
धामणे धामणे
2 बिरवाडी 106 बिरवाडी बिरवाडी
जिते जिते, टेमघर
आसनपोई आसनपोई
कुसगाव कुसगाव
शेल शेल, भोगांव
साकडी साकडी
2 वरंध 54 3 वरंध 107 वरंध वरंध
मोहोत वडघर खु., मोहोत, कातीवडे, भिवघर, बोरगांव
भावे भावे
पारमाची पारमाची, रामदास, पठार, माझेरी
निगडे निगडे
पडवी पडवी, गावडी
किये किये, गोठवली
रुपवली रुपवली
बारसगांव बारसगांव
पिंपळवाडी पिंपळवाडी
तळीये तळीये
कुंभे शिवथर कुंभे शिवथर
आंबे शिवथर आंबे शिवथर
कसबे शिवथर कसबे शिवथर
4 खरवली 108 खरवली खरवली, काळीज
राजेवाडी राजेवाडी
कांबळे त महाड कांबळे त महाड
कोल कोल
चांढवे बु. चांढवे बु.
शिरगाव शिरगाव
आकले आकले, भोराव
वडवली वडवली
चांढवे खु. चांढवे खु.
कोंडीवते कोंडीवते
कोथेरी कोथेरी
3 नाते 55 5 नाते 109 नाते नाते
किंजळोली बु. किंजळोली बु., दाभेकर कोंड
कोळोसे कोळोसे
कोतुर्डे कोतुर्डे
आचलोळी आचलोळी
तळोशी तळोशी
खर्डी खर्डी
नांदगांव बु. नांदगांव बु.
आढ़ी आढ़ी, डोंगरोली
नांदगांव खु. नांदगांव खु.
पुनाडे त नाते पुनाडे त नाते
नेराव नेराव
कोकरे त नाते कोकरे त नाते
वालसुरे वालसुरे
कोंझर कोंझर
काचले काचले
वरंडोली वरंडोली
तेटघर तेटघर
चापगांव चापगांव
मांडले मांडले, पारवडी
6 नडगाव त. बिरवाडी 110 नडगाव त. बिरवाडी नडगाव त. बिरवाडी
चांभारखिंड चांभारखिंड
गोंडाळे गोंडाळे
कांबळे त बिरवाडी कांबळे त बिरवाडी
करंजखोल करंजखोल
लाडवली लाडवली
किंजळोली खु. किंजळोली खु., भालेकरकोंड
घुरूपकोंड घुरूपकोंड
4 वहूर 56 7 वहूर 111 वहूर वहूर
दासगांव दासगांव
दाभोळ दाभोळ, कोकरे त गोवेले
पाले पाले
टोळ बु. टोळ बु., सापे त गोवेले
वीर वीर
मोहोप्रे मोहोप्रे
केंबूर्ली केंबूर्ली
8 अप्पर तुडील 112 अप्पर तुडील अप्पर तुडील
जुई बु. जुई बु.
चिंभावे सुतारकोंड, हळदवनेकोंड
लोअर तुडील लोअर तुडील
तेलंगे तेलंगे
तेलंगे मोहल्ला तेलंगे मोहल्ला, ओवळे, बेबलघर
नरवण नरवण, आदे
खुटील खुटील
वराठी वराठी, गोमेंडी
चिंभावे मोहल्ला चिंभावे मोहल्ला
आदिस्ते आदिस्ते
कुंबळे कुंबळे
भेलोशी भेलोशी
सोनघर सोनघर, रोहन, खैरे त तुडील
वलंग वलंग
5 करंजाडी 57 9 करंजाडी 113 करंजाडी करंजाडी
सव सव, मुठवली
चोचींदे चोचींदे, चोचींदे कोंड
किंजलघर किंजलघर
दादली दादली
गोठे बु. गोठे बु., गोठे खु.
कुर्ले कुर्ले
नडगांव त तुडील सापे त तुडील, नडगांव त तुडील
रावढळ रावढळ, कोसबी
आंबिवली बु. आंबिवली बु., आंबिवली खु.
नातोंडी नातोंडी
वामने वामने
बिजघर बिजघर
10 विन्हेरे 114 विन्हेरे विन्हेरे
आंबावडे आंबावडे
रेवतले रेवतले, कोंडमालुसरे
शिरवली शिरवली
मुमुर्शी मुमुर्शी
नागांव नागांव
उंदेरी उगवतकोंड, उंदेरी
कुंभार्डे ग्व्हाडी, कुंभार्डे
पांगारी पांगारी
राजिवली राजिवली
रावतळी रावतळी
ताम्हाणे ताम्हाणे
शिरसवने शिरसवने
भोमजई भोमजई
शिंगरकोंड शिंगरकोंड
घावरेकोंड घावरेकोंड
कावळे त विन्हेरे कावळे त विन्हेरे
वसाप वसाप
फाळकेवाडी फाळकेवाडी
पिंपळकोंड पिंपळकोंड

 

नगरपंचायतीमध्ये समाविष्ट गावे

अ.क्र. नगरपंचायतीचे नाव समाविष्ट गावांची संख्या समाविष्ट गावांची नावे
1 महाड महाड