मा.केंद्र शासन व मा.राज्या शासन यांचे मार्फत राबविण्या्त येणा-या विविध योजनांच्या लाभाथ्यींची यादी

 

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीयवेतन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दाजपकाळ निवृत्ती वेतन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्ती‍वेतन योजना