संग्रहण २०१५ (Archive 2015)

aजिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्था्पनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाच्या दि 01/01/1999 ते 01/01/2015 या कालावधीत कार्यरत असलेले कर्मचारी यांची सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी.

aसरळसेवा भरती २०१५ - लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची अंतिम निवड सूची

aसरळसेवा भरती २०१५ - शिपाई / स्वछक /रखवालदार संवर्गाची अंतिम निवड सूची

aकोतवालामधून शिपाई पदासाठी अंतिम निवड सूची

aरायगड जिल्हपयासाठी माहे नोव्हें बर 2015 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1620 कि.ली.)

aजिल्हा समादेशक होमगार्ड रायगड या मानसेवी पदावर नियुक्तीसाठी अर्ज मागविणेबाबत जाहिरात

aशिपाई/खावलदार/स्‍वच्‍छक (गट ड) संवर्गाच्या लेखी परिक्षा दि.०४/१०/२०१५ - मौखिक परिक्षा व मुळ कागदपत्रे तपासणी कामी उमेदवाराची यादी

aमहाराष्ट जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जन्जातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे) नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

aसरळसेवा भरती-२०१५ (लिपिक-टंकलेखक) दिनांक 04/10/2015 रोजीच्या लेखी परीक्षेची सामाईक गुणाच्या यादीतील दिनांक 27-10-2015 रोजी कागद पडताळणीस बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

aरायगड जिल्ह यासाठी माहे ऑक्टोंबर 2015 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1620 कि.लि.)

aरायगड जिल्ह यासाठी माहे सप्टेंबर 2015 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1596 कि.लि.)

aसरळसेवा भरती-२०१५ (तलाठी सवर्ग) लेखी परीक्षा :- दिनांक 26-09-2015 रोजी कागद पडताळणीस बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

aमहाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ प्रारूप अधिसूचना

aसरळसेवा भरती-२०१५ (लिपिक-टंकलेखक) दिनांक 04/10/2015 रोजीच्या लेखी परीक्षेची सामाईक गुणांची यादी

aसरळसेवा भरती-२०१५ (शिपाई/रखवालदार/स्वच्छक) लेखी परीक्षा दिनांक 04/10/2015 रोजीच्या लेखी परीक्षेची सामाईक गुणांची यादी

aसरळसेवा भरती-२०१५ (शिपाई/रखवालदार/स्वच्छक) लेखी परीक्षा दिनांक 04/10/2015 सुधारीत अंतिम उत्तर विवरणी (A,B,C,D)

aसरळसेवा भरती-२०१५ (लिपिक-टंकलेखक) लेखी परीक्षा दिनांक 04/10/2015 अंतिम उत्तर विवरणी (A,B,C,D)

aसरळसेवा भरती-२०१५ (शिपाई / रखवालदार / स्वच्छक ) लेखी परीक्षा दिनांक 04/10/2015 अंतिम उत्तर विवरणी (A,B,C,D)

aNULM/SULM सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी / समुदाय संघटक पदभरती अटी व शर्ती

aखरीप हंगाम २०१३-१४ मधील खरेदी करण्यात आलेल्या तथापि भरडाई विना शिल्लक धानाची जाहिर ई-लिलाव सुचना

aसरळसेवा भरती-२०१५ (तलाठी सवर्ग) दिनांक १३/०९/२०१५ रोजीच्या लेखी परीक्षेची सुधारीत सामाईक गुणांची यादी

a​सरळसेवा भरती-२०१५ (तलाठी सवर्ग) दिनांक १३/०९/२०१५ रोजीच्या लेखी परीक्षेची सामाईक गुणांची यादी

aसरळसेवा भरती-२०१५ (तलाठी सवर्ग) लेखी परीक्षा दिनांक १३/०९/२०१५ अंतिम उत्तर विवरणी (A,B,C,D)

aकोकण विभागातील जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांच्या आस्था्पनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारित प्रारुप जेष्ठेता यादी

aकोकण विभागातील जिल्हाधिकारी यांच्या आस्था्पनेवरील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गाची सुधारित प्रारुप जेष्ठेता यादी

aअनुकंपा सामायिक अंतिम प्रतीक्षा यादी गट-क संवर्ग

aअनुकंपा सामायिक अंतिम प्रतीक्षा यादी गट-ड संवर्ग

aजिल्हा निवड समिती, रायगड मार्फत गट-क व गट-ड संवर्गातील पदभरतीसाठी दि.31/12/2016 पर्यंत ऑनलाईन संगणकीय काम करण्यासाठी निविदा

aखरीप पणन हंगाम २०१३- २०१४ भरडाइविना शिलक धानाचा फेर इ -लिलाव सूची

संग्रहण २०१४ (Archive 2014)

aसी सी टिव्ही कार्यप्रणाली ई निविदा

aसरळसेवा भरती 2014 - जिल्हाधिकारी आस्थापनेवरील लिपीक- टंकलेखक पदाचे नियुक्ती आदेश

aबारदान निविदा जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत

aसरळसेवा भरती 2014 - जिल्हाधिकारी आस्थापनेवरील लिपीक- टंकलेखक पदाचे नियुक्ती आदेश

aदि. 1.1.2011 रोजीची कोकण विभागातील अव्वल कारकून संवर्गाची सुधारित प्रारुप ज्येष्ठता यादी

aअन्नधान्य वाहतूक कंत्राट २०१४ ते २०१७ (द्वितीय मुदतवाढ)

aई-डिस्ट्रीक्ट, यु.पी.एस खरेदी व लॅन स्थापित करणेबाबतची फेर निविदा सूचना

aदिनांक 28/08/2014 रोजी झालेल्या नाविन्य पुर्ण योजना अंतर्गत दुधाळ जनावरे, शेळी गट, मांसल कुक्कु ट पक्षी संगोपन योजनेतील लाभार्थ्यांलची निवड यादी

aजिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी फेर जाहिरात

aअनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी. (वन हक्‍क मान्‍य करणे) अधिनियम 2006 व नियम 2008

aसर्व शासकीय कार्यालयातून माहितीच्या अधिकाराखाली नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या माहिती, डिजिटल सिग्नेचरचा वापर करून वितरीत करणेबाबत आदेश

aई-डिस्ट्रीक्ट प्रकल्पांतर्गत युपीएस खरेदी व लॅन स्थापित करणेबाबत ई-निविदा सूचना