संग्रहण २०१७ (Archive 2017)

a  म्हसळा तालुक्यातील मौजे म्हसळा ठिकाणी असलेला वळू साठ्याचा जाहीर लिलाव जाहिरनामा

a तलाठी संवर्गाची दि.०१/०१/२०१५ या अहर्ता दिनांकावरची संयुक्तिक जेष्ठता सूची

a  तलाठी संवर्गाची दि.०१/०१/२०१६ या अहर्ता दिनांकावरची संयुक्तिक जेष्ठता सूची

a  तलाठी संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ या अहर्ता दिनांकावरची संयुक्तिक जेष्ठता सूची

a  जिल्हा निवड समिती, रायगड यांच्यामार्फत गट क व गट ड संवर्गातील पदभरतीसाठी ऑनलाईन संगणकीय काम करण्यासाठी निविदा

a  ई निविदा सुचना रायगड जिल्हयांतील टंचाईग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी टँकर-ट्रक्सने पुरविण्यासाठी निविदा 2016-17

a  दरपत्रक सुचनां- बीचेसवर कायमस्वरुपी फलक उभारणी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबत

a  विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ठाणे-पालघर-रायगड प्रदेश

a  राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुक्ती जाहिरात

a  पाणी टंचाई आदेश खालापुर

a  पोहण्याचे सुरक्षित क्षेत्र दर्शविण्यासाठी तरंगते चेंडू (Floating Bouys)लावणेच्या कामाची निविदा

a  रायगड जिल्हा चे प्रारुप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे (CZMP) व मसुदा

a  कोकण वेटलँड कमिटी

a  सन 2016-2017 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/टक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई- निवीदा

a  ई - निविदेसह ई - लीलाव सूचना सन २०१६-१७ करिता दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या मुदतीसाठी वाळू / रेती तृतीय फेरलिलाव (द्वितीय फेरी )

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१६ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१५ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१४ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१३ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१२ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०११ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  रायगड जिल्हांतील टंचाईग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी टँकर-ट्रक्सने पुरविण्यासाठी निविदा

a  महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम, 1975 च्या नियम 3 अन्वये दयावयाची जाहिर नोटीस

a  स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यास अनुज्ञेय असलेल्या सवलतींबाबत माहिती

a  द्वितीय फेर ई - निविदा व ई - लीलाव प्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचना

a  गृह विभाग (विशेष) अधीसुचना दिनांक 14 जुलै 2015 ध्र्वनी प्रदुष्ण

a  महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा. गट-अ (वेतनश्रेणी १५६००-३९१००, ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात वैध्याकीय अधिकार्याची अंतिम निवड यदी

a  प्रथम फेर ई - निविदा व ई - लीलाव प्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचना

a  गौण खनिज उत्खननासाठी पर्यावरणीय अनुमती देण्याकरिता रायगड जिल्ह्याकरिता जिल्हास्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण (DEIAAC) व जिल्हास्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिती (DEAC) च्या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत जाहीर सूचना.

a  बाह्यस्त मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी भ्यस्त संस्थेची नेमणूक करणेबाबत इ निविदेस दुसर्यांना मुदतवाढ

a  ई - निविदा व ई - लीलाव प्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचना