अंतिम मतदार यादी – 2016
जिल्हा :  रायगड (महाराष्ट्र )
प्रसिध्दी दिनांक : 16/01/2016

 

लोकसभा मतदार मतदार : 32-रायगड

विधानसभा मतदार मतदार संघ : 194- महाड

यादी भाग क्र.
मतदान केंद्राचे नाव
1

रवाळजे  

2

साजे  मुळगांव 

3

पाटणुस 

4

भिरा कैम्‍प 

5

विळे  

6

विळे 

7

सणसवाडी 

8

भागाड 

9

भागाड 

10

बोंडशेत 

11

कांदळगांव बु. II 

12

कोंशिंबळे

13

निजामपूर  

14

निजामपूर  

15

निजामपूर, निजामपूर कुभार्ते  

16

निजामपूर, कुभार्ते  

17

निजामपूर, कुभार्ते  

18

पणस्‍पे 

19

जावठे 

20

भाले

21

पाणसई 1

22

पाणसई 2 (भिनाड)

23

वाढवण 

24

कालवण 

25

दाखणे 

26

कास्‍ते बु. 

27

कास्‍ते खु. 

28

खर्डी बु. 

29

वाकी त. निजामपूर 

30

पानोसे 

31

बामणगाव

32

शिरसाट धामणी

33

हरवंडी करंबळी

34

चाच म्‍हशीदवाडी 

35

केळगण मांजुर्ण 

36

चन्‍नाट 

37

कुभे 

38

कडापे 

39

येरद 

40

शिरवली त. निजामपूर 

41

येलवडे 

42

सांगी 

43

टिटवे (मालुस्‍त) 

44

बोरवली 

45

जीते 

46

उंबरडी 

47

साळवे  

48

गागवली ताम्‍हाणे त. गोरेाव 

49

खरबाची वाडी  

50

जोर 

51

पळसगांव बु. 

52

पळसगांव खु 

53

घरोशी 

54

घरोशी, घरोशी वाडी  

55

काविळ वहाळ बु. 

56

काविळ वहाळ बु. कोंड 

57

पन्‍हळघर ख. 

58

पन्‍हळघर बु. 

59

अंबर्ले 1

60

अंबर्ले 2 (कातळाचा कोंड) 

61

मांगरूळ  

62

भणदरे 

63

न्‍हावे

64

रेपोली  

65

तळेगांव त. गोरे  

66

कुरवडे 

67

वडगाव 

68

दहिवली त गावेले 1 

69

दहिवली त गावेले 2 

70

रानवड कोंड 

71

तारणे त. गोवळे 

72

वडवली 1 

73

वडवली 2 

74

शिरवली त. गोवले 

75

कुमशेत 

76

मांजरवणे  

77

दहिवली कोड 

78

वडघर मुर्दे 

79

चांदोरे  

80

गोवेले 

81

गोवेलेकोंड  

82

पळसप शिलीप  

83

हरकोल आळसुंदे  

84

नवशी (हरकोल कोंड) 

85

पुरार 

86

मलईकोड वणी 

87

मढेगांव फलाणी काचले 

88

नांदवी 1 

89

नांदवी 2 

90

भांडीवली

91

टोळ ख्‍. 

92

हुर्डी कुशेडे त गो. गोरेगांव  

93

गोरेगांव 1 

94

गोरेगांव 2 

95

गोरेगांव 3 

96

गोरेगांव 4

97

गोरेगांव 5  

98

गोरेगांव 6

99

चिंचवली 1 

100

चिंचवली 2

101

चिंचवली 3  

102

नागांव 

103

भिताड 

104

मुर 

105

देवळी 

106

उसरघर 

107

लोणेरे 1 

108

लोणेरे 2 

109

पहेल 

110

खांडपाले 

111

लाखपाल 

112

वडपाले 

113

टेमपाले 

114

पुनाड त. नाते 

115

सावरट 

116

सांदोशी 

117

निजामपूर 

118

कोंझर 

119

वाळसुरे 

120

पाचाड 

121

रायगडवाडी  

122

नेराव  

123

कोतुर्डे 1

124

कोतुर्डे 2

125

वरंडोली  

126

खर्डी  

127

तळोशी 

128

नांदगांव बु. 

129

नांदगांव खु. 

130

कोळोसे

131

काचले

132

नाते 1

133

नाते 2 

134

आढी

135

आढी गौळवाडी

136

टोळ बु. 

137

वीर 

138

दासगाव 1 

139

दासगाव 2 

140

दासगाव 3 

141

दाभोळ खालचाकोंड 

142

दाभोळ रीगीकोंड 

143

दाभोळ 

144

गोमंडी 

145

वराठी 

146

चिंभावे

147

सुतारकोंड

148

तेलंगे 1 

149

तेलंगे मोहल्‍ला 

150

वलंग 

151

आदीस्‍त 

152

भेलोशी 

153

खुटील

154

आदे 

155

नरवण

156

अप्‍पर तुडील 

157

अप्‍पर तुडील 2

158

सोनघर 

159

लोअर तुडील 

160

जुई बु. 1

161

जुई बु. 2 

162

कुंबळे 

163

रावढळ 

164

कनडगाव त. तुडील

165

सापे त. तुडील 

166

वामने

167

आंबीवली बु. 

168

गोठे बु. 

169

सव

170

मुठवली 

171

किंजळघर 

172

चोंचिंदे 1

173

चोंचिंदे 2 

174

कंेबुर्ली

175

वहूर 1

176

वहूर 2

177

वहूर 3

178

वहूर 4

179

पाले 1

180

पाले 2 

181

मोहोपे

182

आचळोली

183

कोकरे व नाते 

184

तेटघर 

185

किंजळोली बु II

186

दाभेकर कोंड 

187

पारवाडी

188

किंजळोली खुर्द 

189

घुरूपकोंड 

190

लाडवली

191

करंजखोल 1

192

करंजखोल 2

193

गुंडाळे 1

194

गुंडाळे 2

195

मांडले

196

वारंगी

197

वाघेरी  

198

पाने

199

दापोली

200

वाघोली

201

मांघरुण्‍ 

202

पण्‍देरी 

203

केतकीचा कोंड 

204

वाळण खु 

205

वाळण बु.

206

वाकी बु.

207

शेवते

208

भांदेकेंड

209

दहिवड

210

सवाणे

211

कुसगांव – धारेचा कोंड 

212

कुसगांव  

213

शेल

214

साकडी 

215

धामणे  

216

जिते

217

शेलटोली 

218

टेमघर 

219

कांबळे त. बिरवाडी 1

220

कांबळे त. बिरवाडी 2

221

नडगाव त. बिरवाडी 1

222

नडगाव त. बिरवाडी 2

223

नडगाव त. बिरवाडी 3  

224

नडगाव त. बिरवाडी 4 

225

चांभारखिड 1

226

चांभारखिड 2  

227

महाड 1 

228

महाड 2 

229

महाड 3  

230

महाड 4  

231

महाड 5 

232

महाड 6 

233

महाड 7

234

महाड 8

235

महाड 9

236

महाड 10  

237

महाड 11 

238

महाड 12  

239

महाड 13

240

महाड 14  

241

महाड 15  

242

महाड 16  

243

महाड 17   

244

महाड 18  

245

महाड 19

246

महाड 20  

247

महाड 21  

248

दादली

249

शिरगाव 

250

कोल

251

वडवली 

252

राजेवाडी 1

253

राजेवाडी 2

254

कोंडीवते

255

कोथेरी

256

कुर्ले

257

बिजघर 

258

नातोंड

259

मुमुर्शी 1

260

मुमुर्शी 2

261

पिंपळकोंड

262

कोंडमालुसरे

263

रेवतळे

264

उगवतकोंड

265

उंदेरी

266

करंजाडी 1

267

करंजाडी 2

268

करंजाडी 3

269

कुंभार्डे

270

विन्‍हेरे 1

271

विन्‍हेरे 2

272

ताम्‍हाणे

273

वसाप 

274

रावतळी 

275

शिगरकोंड

276

पांगारी

277

श्यारवली 

278

आंबावडे 1

279

आंबावडे 2  

280

घावरेकोडे

281

नागाव

282

राजीवली

283

चांढवे खु

284

चांढवे बु. 

285

कांबळे त महाड 1

286

कांबळे त महाड 2

287

आसनपोइ 1

288

आसनपोइ 2

289

आकले

290

बिरवाडी 1

291

बिरवाडी 2  

292

बिरवाडी 3

293

बिरवाडी 4

294

बिरवाडी 5

295

बिरवाडी 6

296

खरवली 1 

297

खरवली 2

298

काळीज 

299

भिवघर

300

मोहोद

301

भावे

302

आमसेल

303

बारसगाव

304

पडवी   

305

रामदास पठार 

306

वाकी खु

307

रानवडी खु

308

आंबें शिवथर

309

कुबे शिवथर

310

कसबे शिवथर 

311

पारमाची 

312

माझेरी 

313

वरंध 1 

314

वरंध 2  

315

तळीये 

316

भावेपठार

317

कीये

318

गोठवली 

319

पिंपळवाडी 

320

रुपवली 

321

निगडे

322

माटवण

323

सवाद 1

324

सवाद 2

325

धारवली

326

आंग्रेकोंड 

327

वडघर बु 

328

कामथे

329

सडे

330

मोरसडे

331

कालवली 

332

दिवील

333

पार्ले

334

लोहारे 1

335

लोहारे 2

336

तुर्भे बु 

337

तुर्भे खु

338

तुर्भे खोंडा

339

आडावळे बु 

340

बोरघर 

341

गोवेले 

342

वझरवाडी

343

चरई

344

पोलादपूर 1 

345

पोलादपूर 2

346

पोलादपूर 3  

347

पोलादपूर 4  

348

पोलादपूर 5  

349

पोलादपूर 6

350

पोलादपूर 7

351

काटेतळी  

352

सडवळी

353

मोरगीरी

354

रानवडी बु

355

बोरावळे

356

घागरकोंड

357

साखर 

358

उमरठ 

359

ढवळे 

360

करंजे 

361

देवळे

362

नाणेघोळ

363

वाकण 1 

364

वाकण 2

365

कापडे बु 1

366

कापडे बु 2  

367

फौजदारवाडी 

368

धामणदेवी 

369

महाळुंगे 

370

केवनाळे

371

रानकडसरी

372

दाभीळ 

373

कापडे खु 

374

देवपूर

375

भोगाव खु 

376

कोंढवी

377

गोळेगणी  

378

चांभारगणी बु

379

निवे  

380

किनश्‍वर 

381

पेठण 

382

महालगूर 

383

परसुले  

384

कोतवाल खुर्द  

385

कोतवाल बु

386

कुडपण बु. कुडपण खुर्द  

387

 ओंबळी 

388

पळचिल