अंतिम मतदार यादी - 2016
जिल्हा :  रायगड (महाराष्ट्र )
प्रसिध्दी दिनांक : 16/01/2016

 

लोकसभा मतदार मतदार : 32-रायगड

विधानसभा मतदार मतदार संघ : 193- श्रीवर्धन

 

यादी भाग क्र.
मतदान केंद्राचे नाव
1

खारी

2

खारी

3

रोहा 

4

रोहा 

5

रोहा 

6

रोहा 

7

रोहा 

8

रोहा 

9

रोहा 

10

रोहा 

11

रोहा 

12

रोहा 

13

रोहा 

14

रोहा 

15

रोहा 

16

रोहा 

17

रोहा 

18

किल्‍ला 

19

किल्‍ला 

20

धाटाव 

21

धाटाव 

22

धाटाव 

23

धाटाव 

24

निवी

25

भूवनेश्‍वर 

26

भूवनेश्‍वर 

27

भूवनेश्‍वर 

28

भूवनेश्‍वर 

29

भूवनेश्‍वर 

30

भूवनेश्‍वर 

31

भूवनेश्‍वर 

32

भूवनेश्‍वर 

33

वरसे 

34

वरसे 

35

वराठी, तांबडी

36

तांबडी 

37

तळाघर

38

तळाघर

39

वाशी

40

कारीवणे

41

लांढर

42

ताम्‍हणशेत 

43

ताम्‍हणशेत 

44

तांबडी 

45

घोसाळे 

46

घोसाळे 

47

सवाणे

48

बार्पे

49

वाली

50

कांटी

51

कांटी

52

भूवन

53

भूवन

54

वावेदिवाळी

55

महागांव -1

56

महागांव -1

57

पढवण

58

पढवण

59

हाळ

60

विरजोली

61

उचेल

62

कांडणे खुर्द  बु.

63

भालगांव 

64

भालगांव 

65

गिरणे

66

टोकार्डे

67

निगुडशेत

68

वाशी महागांव

69

वाशी महागांव

70

रातवड

71

निळज

72

पोटणेर

73

माकटी

74

माकटी

75

फळशेत कर्नाळा

76

मेढे

77

मालाठे

78

रहाटाड 

79

रहाटाड 

80

मांदाड 

81

मांदाड 

82

कुडे

83

नानवली

84

सर्वे

85

दिघी 

86

दिघी 

87

दिघी 

88

करलास

89

शेणवली

90

खांबवली

91

राणेवाडी तारणे तर्फे तळा बामनघर आंबेली 

92

राणेवाडी तारणे तर्फे तळा बामनघर आंबेली

93

तळा 

94

तळा 

95

तळा 

96

तळा 

97

बोरघर हवेली

98

सोनसडे

99

मुठवली त.तळे, निवी उमरोली दिवाळी 

100

मुठवली त.तळे, निवी उमरोली दिवाळी

101

इंदापूर  रुद्रवली

102

तळाशेत 

103

तळाशेत 

104

तळाशेत मुंबई गोवा महामार्गात पूर्वचा भाग वाढवण 

105

इंदापूर

106

कोल्‍हाण

107

कोल्‍हाण

108

पिटसई कोंड

109

रोवळे

110

रोहिणी

111

हरवित

112

कुडगांव 

113

कुडगांव, कुडगांव

114

आदगांव

115

कुणबीवाडी, कुणबीवाडी

116

तुरुंबाडी

117

वाशी हवेली

118

कुंभळे

119

मालुक

120

शेणाटे

121

शेणाटे

122

बेलघर

123

कळमशेत

124

कळमशेत

125

गौळवाडी,काकड शेत 

126

गौळवाडी,काकड शेत

127

कळसांबडे

128

मुळगाव  विघवली

129

कशेणे मुठवली त.निजामपूर 

130

कोशिंबळे त. तळे

131

कोशिंबळे त. तळे

132

वारक

133

पेण  त. तळे

134

पेण  त. तळे

135

भानंग

136

भानंग 

137

चरई खुद .

138

वरळ

139

काळसुरी

140

कुडकी

141

वेळास आगर ,मूळवेळास 

142

वडवली 

143

वडवली 

144

वडवली 

145

गोंडघर,खानलोशी 

146

भावे,खारशेत 

147

वारळ

148

मजगांव

149

मजगांव, ताम्‍हाणे त.तळे

150

तळेगांव त.तळे

151

पन्‍हेळी

152

उसर खु.

153

उसर खु.

154

आमडोशी

155

आमडोशी

156

सुरव त.तळे

157

खरवली 

158

खरवली 

159

साले

160

कळमजे

161

नाणोरे

162

उतेखोल

163

उतेखोल

164

उतेखोल

165

उतेखोल

166

उतेखोल

167

उतेखोल

168

होडगांव

169

भादाव

170

खांदाड 

171

खांदाड 

172

खांदाड 

173

खांदाड 

174

बामणोली

175

रिळे

176

निळगुण

177

बोर्ले

178

बोर्ले

179

विहुले

180

वावे मांद्रज

181

वांजळोशी

182

काकल

183

कासेखोल

184

कांदळवाडा

185

मेंदडी 

186

मेंदडी 

187

मेंदडी कोंड

188

शिस्‍ते

189

दिवेआगर 

190

दिवेआगर 

191

दिवेआगर 

192

दिवेआगर 

193

बोर्लीपंचतन

194

बोर्लीपंचतन

195

बोर्लीपंचतन 

196

बोर्लीपंचतन 

197

बोर्लीपंचतन 

198

कोंढे पंचतन

199

खरसई 

200

खरसई 

201

निगडी

202

कुडतुडी

203

साई,उसर बु. 

204

साई 

205

साई 

206

डोंगरोली, डोंगरोली

207

सुरव त.निजामपूर

208

देगांव

209

मोर्बा-1

210

मोर्बा

211

मोर्बा

212

मोर्बा

213

मोर्बा

214

लोणशी

215

लोणशी

216

मुगवली

217

मुगवली

218

खर्डी खु.

219

हातकेली

220

वावे त.निजामपूर

221

उणेगांव

222

उणेगांव

223

घोणसे

224

देवघर

225

चिचोंडे

226

पाभरे 

227

पाभरे 

228

खारगांव बु.

229

खारगांव बु.

230

वरवटणे,पेढांबे 

231

वरवटणे

232

खारगांव खु.

233

खारगांव खु.

234

रेवळी,बनोटी 

235

वांजळे

236

खुजारे

237

कार्ले

238

भरडखोल 

239

भरडखोल 

240

शेखाडी

241

वाकळघर,आसुफ 

242

दांडगुरी,वावेपंचतन 

243

नागलोली,बोर्ले देवखोल 

244

धनगर मलई

245

साळविंडे

246

म्‍हसळा 

247

म्‍हसळा 

248

म्‍हसळा 

249

म्‍हसळा 

250

म्‍हसळा,सावर 

251

म्‍हसळा 

252

म्‍हसळा 

253

चिरगांव,भेकारयाचाकोंड 

254

देवघरकोंड

255

चिखलप

256

वाघाव,लेप 

257

सोनघर

258

वागनी  लेप

259

देहेन

260

पाष्‍टी,मोरवाने 

261

ताम्हणे करंबे,भाबट,रातीवाने कोलवट,कोकबळ 

262

नेवरुळ

263

जांभूळ

264

गुळधे,बापावली,मामवली 

265

भरडोली,मेघर 

266

चिखलप,हुनारवेली 

267

शिरवणे

268

खारगांव

269

कोंडीवली, कोंडीवली

270

वाळवटी 

271

वाळवटी 

272

वाळवटी,पुनीर  

273

भोस्‍ते,भटटीचामाल,भटटीचामाल 

274

जसवली

275

वडघर पांगळोली

276

केल्‍टे

277

रुद्रवट  घुम

278

कणघर

279

खामगांव

280

खामगांव

281

ताम्हणे शिर्के 

282

संदेरी 

283

संदेरी,गडदाव  

284

वावे,लीपणी 

285

मरीयमखार

286

मांदाटणे

287

पाणदरे

288

कोकबळ, ठाकरोली,सांगवड 

289

पानवे

290

कोंढे त.श्रीवर्धन, कोंढे त.श्रीवर्धन

291

गाणी

292

रानवली,बापवन,कांडणे 

293

आराठी 

294

आराठी 

295

तहसील कार्यालय परिसर,नगर परिषद कार्यालय परिसर

296

तहसील कार्यालय परिसर,नगर परिषद कार्यालय परिसर

297

जुम्मा मशीद परिसर 

298

अंजुमन हायस्कूल परिसर 

299

पेशवे मंदिर परिसर 

300

सोमजी मंदिर परिसर, सोमजी मंदिर परिसर

301

भारतीय स्टेट बँक परिसर 

302

नगर परिषद शिक्षण मंडळ शाळा क्र.3 परिसर, नगर परिषद शिक्षण मंडळ शाळा क्र.3 परिसर, नगर परिषद शिक्षण मंडळ शाळा क्र.3 परिसर 

303

श्रीवर्धन हायस्कूल परिसर

304

श्री राम मंदिर परिसर 

305

गुरांचा दवाखाना परिसर, गुरांचा दवाखाना परिसर

306

जीवनेश्वर मंदिर परिसर

307

गणेश मंदिर परिसर

308

गालसुरे

309

साखरी,जावेळे 

310

साखरोणे

311

वावे त श्रीवर्धन,वडशेत 

312

कोंझरी

313

तोराडी

314

बंडवाडी

315

पांगळोली

316

कुडगांव

317

महमदखानी खार

318

फळसप

319

विचारेकोंड

320

आंबेत 

321

आंबेत 

322

कोळे, ळवडे

323

 निगडी,गौळवाडी ,निवळे 

324

सायगांव

325

काळिंजे, काळिंजे

326

मारळ,कुरवडे 

327

देवघर

328

बागमांडला 

329

बागमांडला 

330

दांडा बागमांडले  

331

दांडा बागमांडले 

332

कोलमांडले, कारीवणे,केळेवाडी 

333

कारीवणे

334

धारवली

335

आडी महाड खाडी