अंतिम मतदार यादी - 2016
जिल्हा :  रायगड (महाराष्ट्र )
पप्रसिध्दी दिनांक : 16/01/2016

 

लोकसभा मतदार मतदार : 32-रायगड

विधानसभा मतदार मतदार संघ : 192- अलिबाग

 

यादी भाग क्र.
मतदान केंद्राचे नाव
1
रांजणखार डावळी 1
2
रांजणखार डावळी 2
3
मिळकतखार 1
4
येलवणे
5
मांडवा 1
6
मांडवा 2
7
रेवस बोडणी
8
सारळ 1
9
सारळ 2
10
कोळगांव रहाटळे
11
कोप्रोली 1
12
बोडणी 1
13
बोडणी 2
14
सारळ 3
15
सारळ 4
16
कावाडे 1
17
कावाडे 2
18
धोकवडे 1  
19
धोकवडे 2
20
वेजाळी 1
21
वेजाळी 2
22
वेजाळी 3
23
वेजाळी 4
24
सासवणे 1
25
सासवणे 2
26
सासवणे 3
27
हशिवरे शिरवलि
28
माणकुले 1
29
माणकुले 2
30
बहीरीचा पाडा 1
31
बहीरीचा पाडा 2
32
आवास 1
33
आवास 2
34
आवास 3
35
झिराड 1 
36
झिराड 2
37
झिराड 3
38
मांडवखार 1
39
मांडवखार 2
40
फोफेरी 1
41
फोफेरी 2
42
नारंगी, रांजणखार
43
धेरंड
44
पेढांबे 1
45
पेढांबे 2
46
सातघर
47
नारंगी 1
48
नारंगी 2
49
आगरसुरे 1
50
आगरसुरे 1
51
आगरसुरे 1
52
सातीर्जे 1 
53
सातीर्जे 2
54
वाघ्रण 
55
शहापुर 1
56
शहापुर 2
57
शहापुर 3
58
बहिरोळे 
59
बामणसुरे 1 
60
बामणसुरे 1 
61
किहीम 1
62
किहीम 2 
63
किहीम 3
64
मापगाव 1 
65
मापगाव 2 
66
कामार्ले 1
67
कामार्ले 2
68
कामार्ले 3
69
कामार्ले 4
70
कामार्ले 5
71
कोपर 1 
72
कोपर 2
73
सोगाव 1
74
सोगाव 2
75
शहाबाज 1
76
शहाबाज 2
77
शहाबाज 3
78
शहाबाज 4
79
तळवडे 1
80
तळवडे 2
81
नवेदर नवगांव 1
82
नवेदर नवगांव 2
83
नवेदर नवगांव 3
84
गुंजीस बोरीस
85
वायशेत 1
86
वायशेत 2
87
वायशेत 3
88
परहूर 1
89
परहूर 2
90
चरी 1
91
चरी 2
92
पेझारी 1
93
पेझारी 2
94
पेझारी 3
95
वालवडे 1
96
आंबेंपूर 1
97
आंबेंपूर 2
98
आंबेंपूर 3
99
आंबेंपूर 4
100
भाल
101
थळ आगर 1
102
थळ आगर 2
103
थळ थळ बाजार 1
104
थळ थळ बाजार 2
105
थळ थळ बाजार 3
106
थळ थळ बाजार 4
107
पोयनाड 1
108
पोयनाड 2
109
पोयनाड 3
110
पोयनाड 4
111
भाकरवड, देहेन
112
वाघोडे 1
113
वाघोडे 2
114
तळवळी त खंडाळे 1
115
तळवळी त खंडाळे 2
116
तळवळी त खंडाळे 3
117
लोणारे
118
बामणोली 1
119
बामणोली 2
120
बामणोली 3
121
बामणोली 4
122
खंडाळे 
123
खंडाळे
124
खंडाळे
125
सागर गड सागर गड खंडाळे
126
मेढेखार 1
127
मेढेखार 2
128
काचळी
129
वरसोली 1
130
वरसोली 2
131
वरसोली 3
132
वरसोली 4
133
वरसोली 5
134
वरसोली 6
135
वाडगांव 1
136
वाडगांव 2
137
कुसूंबळे 1
138
कुसूंबळे 2
139
वाघवीरा
140
श्रीगांव 1
141
श्रीगांव 2
142
श्रीगांव 3
143
ताडवागळे 1
144
ताडवागळे 2
145
वेश्‍वी 1
146
वेश्‍वी 2
147
वेश्‍वी 3
148
वेश्‍वी 4
149
चसरखेल कान्‍होजी आंग्रे नगर 1
150
सरखेल कान्‍होजी आंग्रे नगर 2
151
चेंढर 1 
152
चेंढर 2
153
चेंढर 3
154
चेंढर 4
155
चेंढर 5
156
चेंढर 6
157
चेंढर 7
158
चेंढर 8
159
चेंढर 9
160
चेंढर 10
161
कोळघर 1
162
कोळघर 2
163
रावेत
164
बेलकडे
165
कुरूळ 1
166
कुरूळ 2
167
कुरूळ 3
168
अलिबाग 1
169
अलिबाग 2
170
अलिबाग 3
125
अलिबाग 4
172
अलिबाग 5
173
अलिबाग 6
174
अलिबाग 7
175
अलिबाग 8
176
अलिबाग 9
177
अलिबाग 10
178
अलिबाग 11
179
अलिबाग 12
180
अलिबाग 13
181
अलिबाग 14
182
अलिबाग 15
183
अलिबाग 16
184
अलिबाग 17
185
बेलकडे 1
186
बेलकडे 2
187
कुर्डुस 1
188
कुर्डुस 2
189
कुर्डुस 3
190
कुर्डुस 4
191
सांबरी 1
192
सांबरी 2
193
रूईशेत भोमोली
194
बामणगांव
195
बामणगांव
196
बामणगांव
197
आक्षी 1
198
आक्षी 2
199
आक्षी 3
200
काविर 1
201
काविर 2
202
वढाव
203
वेलव्‍हली 1
204
वेलव्‍हली 2
205
नागांव 1
206
नागांव 2
207
नागांव 3
208
नागांव 4
209
नागांव 5
210
नागांव 6
211
बागमळा
212
खानाव 1
213
खानाव 2
214
खानाव 3
215
बेलोशी
216
बेलोशी
217
मल्‍याण 1
218
मल्‍याण 2
219
वरंडे 1
220
वरंडे 2
221
वावे 1
222
वावे 2
223
महाजने
224
वळवली
225
चौल नाका 1
226
चौल नाका 2
227
चौल नाका 3
228
चौल नाका 4
229
चौल नाका 5
230
चौल दादर 1
231
चौल दादर 2
232
चौल आग्राव 1
233
चौल आग्राव 2
234
चौल आग्राव 3
235
चौल आग्राव 4
236
चिंचोटी 1
237
चिंचोटी 2
238
बापळे
239
दिवीपारंगी
240
रेवदंडा 1
241
रेवदंडा 2
242
रेवदंडा 3
243
रेवदंडा 4
244
रेवदंडा 5
245
रेवदंडा 6
246
रेवदंडा 7
247
रेवदंडा 8
248
रेवदंडा 9
249
बोरघर 1
250
बोरघर 2
251
बोरघर 3
252
रामराज 1
253
रामराज 2
254
साळाव
255
कोर्लई 1
256
कोर्लई 2
257
कोर्लई 3
258
भोनंग
259
मालाडे 1
260
मालाडे 2
261
महान 1
262
महान 2
263
तळवली तर्फे उमटे 1
264
तळवली तर्फे उमटे 2
265
निडी
266
कोलमांडर्ले सुरई
267
बोर्ली 1
268
बोर्ली 2
269
बोर्ली 3
270
मांडला
271
चेहेर 1
272
चेहेर 2
273
चेहेर 3
274
सुडकोली कुदे
275
सुडकोली कुदे
276
महाळुंगे बु., महाळुंगे खुर्द
277
महाळुंगे बु., महाळुंगे खुर्द
278
बारशिव
279
वळके
280
वळके
281
यशवंतखार
282
सानेगाव
283
वावे पोटगे
284
भातसई
285
शेणवई
286
डोंगरी
287
दापोली
288
ताडगांव
289
भोईघर
290
चोरढे 1
291
चोरढे 2
292
झोळांबे
293
शेडसई
294
गोफण
295
सावरोली
296
काशिद
297
तळेखार
298
न्‍हावे 1
299
न्‍हावे 2
300
महाळुंगे
301
आरे बु II
302
आरे ख
303
खारगांव
304
सुपेगाव
305
कोकबन 1
306
खारखर्डी
307
कोकबन 2
308
दीव
309
खैरे खुर्द
310
चांडगाव
311
उसरोली
312
पांगळोली
313
चणेरा 1
314
बिरवाडी
315
खुटल
316
सारसोली
317
खैराळे
318
सुडकोली
319
खांबेरे
320
टेंबघर
321
आदाड
322
नांदगाव 1
323
नांदगाव 2
324
नांदगाव 3
325
नांदगाव 4
326
खारीकवाडा
327
उसरोली
328
खारदोडकुले
329
मजगाव 1
330
मजगाव 2
331
मजगाव 3
332
वाळवटी
333
वावे
334
मोरे
335
विहूर
336
विहूर
337
महालोर महालोर
338
वावडुंगी
339
तेलवडे
340
मुरूड 1
341
मुरूड 2
342
मुरूड 3
343
मुरूड 4
344
मुरूड 5
345
मुरूड 6
346
मुरूड 7
347
मुरूड 8
348
मुरूड 9
349
मुरूड 10
350
शिघ्रे 1
351
शिघ्रे 2
352
शिघ्रे 3
353
खतीब खार
354
एकदरा
355
एकदरा
356
आंबोली
357
डोंगरी
358
आगरदांडा
359
नांदले
360
राजपूरी 1
361
राजपूरी 2
362
राजपूरी 3
363
मिठागर
364
उसडी
365
खामदे