अंतिम मतदार यादी - 2016
जिल्हा :  रायगड (महाराष्ट्र )
प्रसिध्दी दिनांक : 16/01/2016

 

लोकसभा मतदार मतदार : 32-रायगड

विधानसभा मतदार मतदार संघ : 191- पेण

 

यादी भाग क्र. मतदान केंद्राचे नाव
1.        
दुष्मी
2.        
खारपाडा 1
3.        
खारपाडा 2
4.        
खरोशी 1 
5.        
खरोशी 2 
6.        
जांभुळ वाडी (मोहली इनाम)
7.        
घोटे 
8.        
जावळी 
9.        
निफाड 
10.    
करोडी 
11.    
जिते 1
12.    
जिते 2 
13.    
जिते 3 
14.    
जिते 4 
15.    
रावे 1 
16.    
रावे 2 
17.    
रावे 3
18.    
रावे 4 
19.    
रावे 5 
20.    
रावे 6 
21.    
दादर 1 
22.    
दादर 2 
23.    
दादर 3 
24.    
दादर 4 
25.    
दादर 5 
26.    
दादर 6 
27.    
हनुमान पाडा 
28.    
डावरे 
29.    
कोपर 1 
30.    
कोपर 2 
31.    
दुरशेत 
32.    
निधवली 
33.    
बेलवली 
34.    
तांबड शेत 
35.    
सोनखार 
36.    
उर्णोली 
37.    
भाल 
38.    
विठ्ठलवाडी 
39.    
जोहे 
40.    
मुंगोशी 
41.    
वाशिवली
42.    
आंबीवली 
43.    
दिव 
44.    
काळेश्री वाडी 
45.    
काळेश्री वाडी 
46.    
कान्‍्होबा 
47.    
वढाव 1  
48.    
वढाव 2 
49.    
वढाव 3 
50.    
लाखोला 
51.    
वरेडी 1
52.    
वरेडी 2 
53.    
कळवा 1 
54.    
कळवा 2 
55.    
कळवा 3 
56.    
कळवा 4 
57.    
हमरापूर 1
58.    
हमरापूर 2 
59.    
हमरापूर 3 
60.    
बेलवडे बु. 
61.    
वरसई 1
62.    
वरसई 2 
63.    
वरसई 3 
64.    
छत्‍्तीशी 
65.    
तरण खोप 
66.    
खार सापोली 
67.    
कणे 1 
68.    
कणे 2 
69.    
नारवेल 
70.    
बेनवले 
71.    
बोर्झे 
72.    
अंतोरे 
73.    
गागोडे बु. 
74.    
शेडाशी 1
75.    
शेडाशी 2 
76.    
कामार्ली 
77.    
सावरसई 
78.    
आंबेघर 1 
79.    
आंबेघर 2 
80.    
धावटे 
81.    
पाटणोली 
82.    
कोप्रोली 
83.    
वाशी 1  
84.    
वाशी 2 
85.    
वाशी 3 
86.    
वाशी 4 
87.    
वाशी 5 
88.    
मसद बु. 
89.    
बोर्वे 
90.    
शिर्की 
91.    
धोडपाडा 1 
92.    
धोंडपाडा 2 
93.    
उबर्डे 1 
94.    
उंबर्डे 2 
95.    
कुंभार वाडी 
96.    
प्रभुआळी 
97.    
महावीर मार्ग 
98.    
झिराळ आळी 
99.    
हनुमान आळी 
100.                         
हनुमान आळी 1 
101.                         
बौंदृध्‍ वाडा 
102.                         
वाडगांव 
103.                         
फणस डोंगरी 1
104.                         
फणस डोंगरी 2 
105.                         
नविन वसाहत 1 
106.                         
नविन वसाहत 2 
107.                         
चिंच पाडा 1 
108.                         
चिंच पाडा 2 
109.                         
मंडलिक रोड 
110.                         
पेण शहर 
111.                         
गुरव आळी 1 
112.                         
गुरव आळी 2 
113.                         
देव आळी 
114.                         
पेण 
115.                         
कौढाळ तळे 
116.                         
शिक्षक सोसा. 
117.                         
समर्थ नगर 
118.                         
पेण शहर (प)
119.                         
पेण शहर (प)
120.                         
रामवाडी 
121.                         
पेण 1 
122.                         
पेण 2 
123.                         
अंतोरा रोड 
124.                         
मांगरूळ 
125.                         
वाकरूळ नानेगाव  
126.                         
वाकरूळ 1 
127.                         
वाकरूळ 2 
128.                         
बोरगाव 1 
129.                         
बोरगाव 2 
130.                         
सापोली 
131.                         
उचेडे 
132.                         
मळेघर 
133.                         
उचेडे 1 
134.                         
उचेडे 2 
135.                         
बोर्वी 1 
136.                         
बोर्वी 2 
137.                         
कोळवे 
138.                         
शिर्की चाळ 
139.                         
वडखळ 1
140.                         
वडखळ 2 
141.                         
वडखळ वावे 1 
142.                         
वडखळ वावे 2 
143.                         
शेणे 
144.                         
आंधरणे 
145.                         
अघार्इ 
146.                         
गोंदाव 
147.                         
माणगाव बु. 
148.                         
घोटवडे 
149.                         
नानोसे 
150.                         
हातोंड 
151.                         
तळवली गांव 
152.                         
रोडे 
153.                         
माले 
154.                         
डोलवी 1 
155.                         
डोलवी 2 
156.                         
डेालवी 3 
157.                         
जिर्णे
158.                         
महाल मिर्या डोंगर 1 
159.                         
महाल मिर्या डोंगर 2
160.                         
महाल मिर्या डोंगर 3 
161.                         
वरणे 1 
162.                         
वरणे 2 
163.                         
चंदर गांव 
164.                         
परळी 
165.                         
वासुंदे 
166.                         
माणगांव बु.2 
167.                         
पडघवली 
168.                         
ढोकशेत 
169.                         
माणगांव 1 
170.                         
माणगांव 2 
171.                         
पाचगणी 
172.                         
काराव 1 
173.                         
काराव 2
174.                         
खारघाट 1 
175.                         
खारघाट 2 
176.                         
खारकरावी  
177.                         
खारपाले 1 
178.                         
खारपाले 2 
179.                         
खारपाले 2
180.                         
आवंढे 
181.                         
दहीगांव 1 
182.                         
दहीगांव 2
183.                         
आमणोरी 
184.                         
जांभूळ पाडा 1 
185.                         
जांभूळ पाडा 1 
186.                         
जांभूळ पाडा 2 
187.                         
ताड गांव 
188.                         
कोंढावी 
189.                         
कासू 1 
190.                         
कासू 2 
191.                         
पाटणी 1 
192.                         
पाटणी 2 
193.                         
कुरनाड 
194.                         
पाबल 
195.                         
पाबळ 
196.                         
कवेळे 
197.                         
वाघोशी 
198.                         
खांडपाळी 
199.                         
पेडली 
200.                         
पेडली 
201.                         
आसरे 
202.                         
कळंब 
203.                         
नवघर 
204.                         
भैरव 
205.                         
उध्‍दर 
206.                         
उध्‍दर 
207.                         
वरप 
208.                         
वरप, रेवोजी 
209.                         
कोलेटी 
210.                         
आमटेम 
211.                         
आमटेम 
212.                         
ओवळी
213.                         
ओवळी
214.                         
ओवळी
215.                         
आटीवली, गांधे, चोळे 
216.                         
खवली 
217.                         
ख्‍वली 
218.                         
भैरव 
219.                         
तिवरे 
220.                         
तिवरे 
221.                         
चिवे 
222.                         
चखलगांव 
223.                         
कोंडगांव 
224.                         
पळस, बाहेरशीव, कोयनावाडी वाडी, आदिवाशी वाडी, पेट्रॉन हॉटेल जवळ 
225.                         
शेतपळस 
226.                         
जांभळपेठ, मुंढाणी, तरशेत, शिहू, मुंढणी 
227.                         
शिहू 
228.                         
शिहू, आटिवली 
229.                         
झोतिरपाडा 
230.                         
आय. पी. सी. एल. वसाहत 
231.                         
बेणसे 
232.                         
बेणसे 
233.                         
आय. पी. सी. एल. वसाहत शेतजुई 
234.                         
वेलशेत 
235.                         
निडी तर्फे नागोठणे 
236.                         
वासगांव, पिंपळवाडी, लावेली वाडी, ढोकवाडी, आदिवासी वाडी 
237.                         
कुंभारशेत 
238.                         
उन्‍हेरे बु. चिख्‍लगाव 
239.                         
रासळ 
240.                         
रासळ 
241.                         
मजरे जांभूळपाडा 
242.                         
खांडसई 
243.                         
नाडसूर 
244.                         
घेरा सुधागड (ठाणाळे)
245.                         
घोंडसे 
246.                         
सिध्‍देश्‍वर बु. 
247.                         
आंबोले 
248.                         
पाली 
249.                         
पाली 
250.                         
पाली 
251.                         
पाली 
252.                         
पाली 
253.                        प 
पाली 
254.                         
पाली 
255.                         
पाली 
256.                         
पाटणसई, पाटणसई बौध्‍दवाडी, पाटणसई, आदिवासी वाडी, वाकण पाटणसई, वझरोली गोडसई 
257.                         
चिकणी, चिकणी आदिवासी 
258.                         
गवळआळी नागोठणे, गवळ आळी नागोठणे मराठाआळी नागोठणे, कुंभार आळी  
259.                         
बौध्‍दवाडा नागोठणे, मिरानगर नागोठणे, मिरा नगर नागोठणे, नागोठणे, आदिवासी वाडी, नागोठणे इंद्रप्रस्‍थ जवळ नागोठणे 
260.                         
मोहल्‍ला नागोठणे 
261.                         
मोहल्‍ला नागोठणे, खुमाचा नाका नागोठणे, उर्दु हायस्‍कूल जवळ नागोठणे, नारायण सॉमिल नागोठणे, नारायण सॉ. मिल नागोठणे  
262.                         
बगले आळी नागोठणे, प्रभूआळी नागोठणे प्रभुआळी नागोठणे 
263.                         
सुर्यदर्शन बिल्डिंग नागोठणे, गुरवआळी नागोठणे, ख्‍डकआळी नागोठणे, जोगेश्‍वरी नगर नागोठणे, रामनगर नागोठणे, हायवे नाका नागोठणे, ब्राम्‍हण आळी नागोठणे 
264.                         
मांडलेकर गल्‍ली, बाजारपेठ, कोळीवाडाख्‍ अत्‍तर गल्‍ली, मोहल्‍ला ,खुमाचा नाका, कल्‍याणकर वाडा, गुरव आळी, जोगेश्‍वरी नगर, हॉटेल इंद्रप्रस्‍थ, रामनगर, गवळआळी 
265.                         
बाजारपेठ, कोळीवाडा नागोठणे, मांडलेकर गल्‍ली नागोठणे, बंगले आळी नागोठणे, पोस्‍ट जवळील भाग नागोठणे, काकडेवाडा नागोठणे, भोसले वाडा नागोठणे ,खडक आळी नागोठणे 
266.                         
बाजारपेठ, कोळीवाडा नागोठणे, मांडलेकर गल्‍ली नागोठणे, बंगले आळी नागोठणे, पोस्‍ट जवळील भाग नागोठणे, काकडेवाडा नागोठणे, भोसले वाडा नागोठणे ,खडक आळी नागोठणे
267.                         
नागोठणे, जोगश्‍वरी नागोठणे, बगलेआळी नागोठणे, मांडलेकर शांती नगर नागोठणे अंबाखोर नागोठणे रेल्‍वे कॉलनी नागोठणे हायवेनाका नागोठणे रामनगर नागोठणे 
268.                         
आंबेघर,  बौध्‍द वाडी 
269.                         
कडसुरे, किल्‍लावाडी, कागदावाडी 
270.                         
कुहिरे 
271.                         
कुहिरे
272.                         
राबगांव 
273.                         
राबगांव
274.                         
झाप 
275.                         
झाप
276.                         
भार्जे 
277.                         
भार्जे 
278.                         
अडुळसे
279.                         
अडुळसे
280.                         
पाच्‍छापूर 
281.                         
पाच्‍छापूर 
282.                         
आपटवणे 
283.                         
आपटवणे
284.                         
मढाली 
285.                         
शिळोशी 
286.                         
वरवठणे, वरवठणे बौध्द वाडी, वरवठणे आदिवासी वाडी 
287.                         
वणी, काळकाई वाडी, चेराठी, गोयंडा वाडी 
288.                         
वणी, काळकाई वाडी, चेराठी, गोयंडा वाडी 
289.                         
पाफळघर भिसे, राजेवाडी, भिसे 
290.                         
आमडोशी, आमडोशी उनाठावाडी ता रोहा 
291.                         
वांगणी, बुध्‍दवाडी 
292.                         
बाळसइ्र 
293.                         
हेदवली, मांडवशेत, खैरवाडी , वाघ्‍रण वाडी नंबरवाडी (खैरवाडी जवळ )
294.                         
तामसोली, तामसोली कोयना वसाहत 
295.                         
पोटलज खु 
296.                         
पोटलज खु 
297.                         
नेणवली 
298.                         
नागशेत 
299.                         
नांदगाव 
300.                         
कांदळे 
301.                         
उसर 
302.                         
ऐनघर, कानसर्इ, कानसई आदिवासी वाडी, कानसई एम.ए.सी.बी. कॉलनी
303.                         
सुकेळी सुकेळी वेताळवाडी, सुकेळी गणपत वाडी, सुकेळी ढोंबरेवाडी, सुकेळी कातरवाडी 
304.                         
सुकेळी कंपनी परिसर (पाइप नगर) 
305.                         
रेवोली, ठाकूरवाडी-रेवोली, आदिवासी वाडी रेवोली बोध्‍दवाडी रेवोली 
306.                         
वरवडे, पाले त अष्‍टमी, बौध्‍दवाडी वरवडे 
307.                         
मेढा आदिवासी वाडी, बौध्‍दवाडी 
308.                         
पिंगळसइ्र गाव, प्रिगळसइ्र आदिवासी वाडी स्‍टेशन जवळील अष्‍टमीचा नगरपालीकेबाहेरील भाग 
309.                         
सोनगाव, कालव्‍या पालीकडील सोनगाव आदीवासी वाडी, सोनगाव 
310.                         
धामणसई, बौध्‍दवाडी धामणसई, आदिवासी वाडी, गावठाण (धामणसई) इंदरदेव (धामणसई)
311.                         
मढाली खुर्द, वांदोली, वांदोली आदिवासी वाडी 
312.                         
चिंचवली त. आतोणे 
313.                         
नांदगांव 
314.                         
गोमाशी 
315.                         
आतोणे 
316.                         
वैजनाथ 
317.                         
खांब 
318.                         
चिल्‍हे 
319.                         
चिल्‍हे 
320.                         
देवकान्‍हे 
321.                         
धानकान्‍हे 
322.                         
मुठवली खुर्द, मालसई, सांगडे 
323.                         
पडम, निडी, बौध्‍दवाडी 
324.                         
खारपटी गाव, खारापटी जुने गावठाण 
325.                         
उडदवणे 
326.                         
बाहे 
327.                         
मुठवली बु II
328.                         
नडवली 
329.                         
पुगांव 
330.                         
ऐनवहाळ 
331.                         
येरळ 
332.                         
येरळ 
333.                         
आंबिवली 
334.                         
गौळवाडी 
335.                         
पुगांव 
336.                         
गोवे 
337.                         
रोठ बु. 
338.                         
रोठे खुर्द 
339.                         
रोठ खुर्द 
340.                         
पालेखुर्द संभे 
341.                         
पालेखुर्द संभे 
342.                         
पुई 
343.                         
कोलाड 
344.                         
कोलाड 
345.                         
नेहरूनगर 
346.                         
दुरटोली 
347.                         
कुडली 
348.                         
जामगांव, नामगांव 
349.                         
चिंचवली त दिवाळी 
350.                         
आंबेवाडी 
351.                         
आंबेवाडी 
352.                         
आंबेवाडी 
353.                         
पालेबुद्रुक 
354.                         
वरसगांव 
355.                         
वरसगांव 
356.                         
चिंचवली त दिवाळी 
357.                         
पहूर 
358.                         
पाथरशेत 
359.                         
तिसे 
360.                         
तळवली त दिवाळी