अंतिम मतदार यादी - 2016
जिल्हा :  रायगड (महाराष्ट्र )
प्रसिध्दी दिनांक : 16/01/2016

 

लोकसभा मतदार मतदार : 33 - मावळ

विधानसभा मतदार मतदार संघ : 190 - उरण

 

यादी भाग क्र. मतदान केंद्राचे नाव
1
वाघीवली 
2
तरघर 1
3
तरघर 2
4
ओवळे 1
5
ओवळे 2
6
ओवळे 3
7
कोपर 
8
उलवे 1
9
उलवे 2
10
मोरावे 
11
वडघर 1
12
वडघर 2 चिंचपाडा
13
वडघर  3
14
कोळखे1 
15
कोळखे 2
16
कोळखे 3 
17
डकोळखे 4
18
कोन  1
19
कोन  2
20
डेरीवली 
21
करंजाडे  1
22
करंजाडे  2
23
वहाळ  1
24
वहाळ 2
25
बामणडोंगरी 1
26
बामणडोंगरी 2
27
नांदगाव  1
28
नांदगाव 2
29
पळस्‍पे 1
30
पळस्‍पे 2
31
पळस्‍पे 3
32
वावर्ले पाली बुद्रुक
33
पोयंजे 1 
34
पोयंजे 2
35
पोयंजे 3
36
कसळखंड 1
37
कसळखंड 2
38
गिरवले
39
मोसारे 1
40
मोसारे 2
41
कुंडेवहाळ, 1
42
कुंडेवहाळ, 2
43
घारापूरी
44
न्हावे 1
45
न्हावे 2
46
न्हावे 3
47
गव्हाण 1
48
गव्हाण 2
49
गव्हाण 3
50
गव्हाण 4
51
गव्हाण 5
52
गव्हाण 6
53
गव्हाण 7
54
गव्हाण 8
55
गव्हाण 9
56
गव्हाण बेलपाडा 10
57
दापोली 1
58
दापोली 2
59
दापोली 3
60
पारगांव 1
61
पारगांव 2
62
भाताण
63
खानावळे
64
मोबेवाडी
65
बोरगांव 1
66
बोरगांव 2
67
वडविहीर
68
बारवई पाली बु बारवाई 1
69
बारवई पाली बु बारवाई 2
70
सोमटणे
71
शिरढोण 1
72
शिरढोण 2
73
शिरढोण 3
74
तुरमाळे
75
कुडावे
76
सांगूर्ली
77
नारपोली
78
वरोसे तर्फे वनखळ
79
भिलवले
80
हातनोली 1
81
हातनोली 2
82
वावंढळ
83
विणेगांव
84
कांढरोली त वणख्‍ ळ
85
चौक मानिवली 1
86
चौक मानिवली 2
87
जांभीवली
88
नढाळ
89
तळेगांव
90
सावळे 1
91
सावळे 2
92
चिंचवण
93
जासई 1
94
जासई 2
95
जासई 3
96
जासई 4 
97
चिर्ले गावठाण
98
दापिवली 1
99
दापिवली 2
100
देवळोली
101
तुपगाव 1
102
तुपगाव 2
103
आसरे 
104
धारणी
105
लोधिवली 1
106
लोधिवली 2
107
रिस 1
108
रिस 2
109
रिस 3
110
रिस 4
111
रिस 5
112
रिस 6
113
रिस 7 
114
रिस 8
115
तुराडे 1
116
तुराडे 2
117
तुराडे 3
118
जाताडे
119
पोसरी गांव, पोसरी
120
चिर्ले 1 
121
चिर्ले 2
122
पौंडखार
123
सोनारी 1
124
सोनारी 2
125
पाणजे
126
करळ
127
वेश्वी 1
128
वेश्वी 2
129
वासंबे 1
130
वासंबे 2
131
वासंबे 3
132
वासंबे 4
133
वासंबे 5
134
वासंबे 6
135
वासंबे 7
136
डवासंबे 8
137
वासंबे 9
138
वासंबे 10
139
कांबे
140
कलोते मोकाशी
141
कलोते रयती
142
सारंग
143
कोपरी
144
आंबितवली तर्फे तुंगारतन 1
145
आंबितवली तर्फे तुंगारतन 2
146
आंबितवली तर्फे तुंगारतन 3
147
आंबितवली तर्फे तुंगारतन 4
148
वावेघर 1
149
वावेघर 2
150
चधुतुम 1
151
धुतुम 2
152
डोंगरी
153
जसखार 1
154
जसखार 2
155
दि‍घोडे 1
156
दि‍घोडे 2
157
दि‍घोडे 3
158
रानसई
159
कल्हें
160
बारापाडा
161
बारापाडा
162
कराडेखुर्द 1
163
कराडेखुर्द 2
164
टेंभरी
165
वयाळ
166
चांभर्ली गाव 1
167
चांभर्ली गाव 2
168
गुळसुंदे 1
169
गुळसुंदे 2
170
लाडीवली
171
विंधणे 1
172
विंधणे 2
173
विंधणे 3
174
हरिश्चंद्र पिंपळे
175
बोरीबुंद्रुक
176
पागोटे 1
177
पागोटे 2
178
जे. एन. पी. टी. वसाहत, नवघर 1
179
जे. एन. पी. टी. वसाहत, नवघर 2
180
फुंडे 1
181
फुंडे 2
182
हनुमान कोळीवाडा
183
एन ए डी. केगांव 1
184
एन ए डी. केगांव 2
185
नवघर 1
186
नवघर 2
187
आपटे 1
188
आपटे 2
189
आपटे 3
190
कैरे
191
बोरीवली
192
माजगांव 1
193
माजगांव 2
194
वाशिवली 1
195
वाशिवली 2
196
जांभिवली
197
चावणे
198
तारा कर्नाळा
199
बोकडविरा
200
बोकडविरा 1
201
बोकडविरा 2
202
केगांव 1
203
केगांव 2
204
केगांव 3
205
रानवड 1
206
रानवड 2
207
उरण 1
208
उरण 2
209
उरण 3
210
उरण 4
211
उरण 5
212
उरण 6
213
उरण 7
214
उरण 8
215
उरण 9
216
उरण 10
217
उरण 10
218
उरण 11
219
उरण 12
220
उरण 13
221
उरण 13
222
उरण 14
223
उरण 15
224
उरण 16
225
उरण 17
226
उरण 18
227
उरण 19
228
काळाधोंडा 1
229
काळाधोंडा 2
230
भेंडखळ 1
231
भेंडखळ 2
232
भोम
233
सवणे
234
वानिवली
235
इंसाबे
236
वडगांव 1
237
वडगांव 2
238
कर्नाळा डोळघर
239
चिरनेर 1
240
चिरनेर 2
241
चिरनेर 3
242
चिरनेर 3
243
चिरनेर 4
244
जुई 1
245
जुई 2
246
जुई 3
247
नविन शेवे 1
248
नविन शेवे 2
249
नागांव म्हातवली 1
250
नागांव म्हातवली 2
251
कचेरपाडा
252
कचेरपाडा 1
253
कचेरपाडा 2
254
कचेरपाडा, बांधपाडा 3
255
कचेरपाडा, बांधपाडा 4
256
कळंबसुरे 1
257
कळंबसुरे 2
258
दिघाटी
259
तळवली
260
सारसई
261
कासारभाट
262
कोप्रोली 1
263
कोप्रोली 1
264
कोप्रोली 2
265
नागांव 1
266
नागांव 2
267
नागांव 3
268
नागांव 3
269
चाणजे 1
270
चाणजे 2
271
चाणजे 3
272
चाणजे 4
273
चाणजे 5
274
चाणजे 5
275
चाणजे 6
276
चाणजे 6
277
चाणजे 7
278
चाणजे 8
279
चाणजे 9
280
चाणजे 10
281
चाणजे 11
282
चाणजे 12
283
पिरकोन (पाणदिव ) 1
284
साई 1
285
साई 2
286
साई 3
287
केळवणे 1
288
केळवणे 2
289
केळवणे 3
290
केळवणे 4
291
पिरकोन 2
292
पिरकोन 2
293
पिरकोन 3
294
पिरकोन 3
295
पाले
296
गोवठणे 1
297
गोवठणे 2
298
सारडे
299
सारडे
300
आवरे 1
301
आवरे 1
302
आवरे 2
303
आवरे 2
304
आवरे 3
305
वशेणी 1
306
वशेणी 1
307
वशेणी 2
308
वशेणी 3
309
पुनाडे