अंतिम मतदार यादी - 2016
जिल्हा :  रायगड (महाराष्ट्र )
प्रसिध्दी दिनांक : 16/01/2016

 

लोकसभा मतदार मतदार : 33 - मावळ

विधानसभा मतदार मतदार संघ : 189- कर्जत

 

यादी भाग क्र. मतदान केंद्राचे नाव
1
झुगरेवाडी 1
2
ओलमण
3
बलिवरे
4
चई
5
चेवणे
6
खडकवाडी
7
भागाचीवाडी
8
नांदगाव
9
चाफेवाडी
10
बोरगाव
11
साळोख त. वरेडी
12
माले
13
आर्ढे
14
पाषाणे
15
पाषाणे 
16
कळंब 1
17
कळंब 2
18
कळंब 3
19
पोही
20
बांगरवाडी
21
अंभेरपाडा
22
वारे
23
वारे 2
24
पोशीर
25
पोशीर
26
मानिवली
27
शेलू
28
शेलू
29
बेडिसगाव
30
मार्गाचीवाडी
31
खांडस 1
32
खांडस 2
33
पाथरज
34
कुरुंग
35
भडवळ 1
36
भडवळ 2
37
अवसरे
38
कोदिवले
39
बिरदोले
40
देवपाडा
41
दहिवली त. वरेडी
42
दामत
43
दामत
44
भडवळ
45
मालेगाव त. वरेडी
46
ममदापूर
47
धामोते
48
सुगवे
49
सुगवे
50
तुंगी
51
रजपे
52
गुढवण
53
बोरिवली
54
वंजारपाडा
55
नेरळ
56
नेरळ
57
नेरळ
58
नेरळ
59
नेरळ
60
नेरळ
61
नेरळ
62
नेरळ
63
नेरळ
64
नेरळ
65
नेरळ
66
कोल्हारे
67
पिंपळोली बु.
68
पिंपळोली बु.
69
अंत्राट त. वरेडी
70
टेंभरे
71
आनंदवाडी
72
अंत्राट त. नीड
73
कशेळे
74
कशेळे
75
किकवी
76
शिलारवाडी,
77
जामरुंग
78
धोत्रे
79
पिंगळस
80
जुमापट्टी
81
जिते
82
नेवाळी
83
वाकस
84
माणगाव त. वरेडी
85
माथेरान
86
माथेरान
87
माथेरान
88
माथेरान
89
एकसळ
90
अंबिवली बु.
91
अंजप
92
कोठिंबे
93
धामणी
94
मोग्रज
95
पेठ
96
मालेगाव त. कोथल खलाटी
97
सावळे
98
बेकरे
99
उक्रुळ
100
उक्रुळ
101
सालवड
102
गणेगांव चिंचवली
103
चिंचवली
104
आसल
105
कडाव
106
कडाव
107
हेदवली
108
भूतिवली
109
चांधई
110
वडवली
111
टाकवे
112
भालिवडी
113
वंजारवाडी
114
मार्केवाडी
115
डिकसळ
116
तांबस
117
मांडवणे
118
गौळवाडी
119
उमरोली
120
आषाणे
121
आंबोट
122
वावे
123
बार्डी
124
कोषाणे
125
पोटल
126
भिवपुरी कॅम्प
127
वावळोली
128
पाली त. कोथल खलाटी
129
हुमगाव
130
वैजनाथ
131
जांभिवली
132
सावेळे
133
भोईरवाडी
134
कुंडलज
135
वांजळे
136
सावरगाव
137
साळोख त. नीड
138
बार्णे
139
तिवरे
140
पोसरी
141
किरवली
142
किरवली
143
गौरकामथ
144
गौरकामथ
145
वरई त. नीड
146
वदप
147
वदप
148
ढाक
149
लाडीवली
150
हालिवली
151
कर्जत 1
152
कर्जत 2
153
कर्जत 2
154
कर्जत 3
155
कर्जत 4
156
कर्जत 5
157
कर्जत 6
158
कर्जत 6
159
कर्जत 7
160
कर्जत 8
161
कर्जत 8
162
कर्जत 9
163
दहिवली तनीड 1
164
दहिवली तनीड 2
165
दहिवली तनीड 3
166
दहिवली तनीड 3
167
दहिवली तनीड 4
168
दहिवली तनीड 5
169
दहिवली तनीड 5
170
कळकराई
171
भिसेगाव
172
भिसेगाव
173
भिसेगाव
174
वेणगाव
175
वेणगाव
176
वेणगाव
177
गुंडगे
178
गुंडगे
179
गुंडगे
180
शिरसे
181
माणगाव त. वासरे
182
तमनाथ
183
तिघर
184
वर्णे
185
खांडपे
186
खांडपे
187
मुळगाव त. वासरे
188
कोंदिवडे
189
सालपे
190
पळसदरी
191
नेवाळी त. वासरे
192
मोहिली त. वासरे
193
बीड बू.
194
बीड बू.
195
चोची
196
कोंढाणे
197
केळवली
198
बिडखुर्द 1
199
बिडखुर्द 2
200
जांबरुंग
201
नावंढे
202
खरवई
203
कांढरोली तर्फे बोरेटी
204
कांढरोली तर्फे बोरा 
205
अंजरुण
206
नडोदे
207
निगडोली
208
माणकिवली
209
शेणगांव
210
खालापूर 1
211
खालापूर 2
212
खालापूर 3
213
निंबोडे
214
पौद  माडप- पौद
215
हाळखुर्द
216
हाळखुर्द
217
धामणी
218
महड
219
खरसुंडी
220
कुंभिवली
221
सावरोली
222
सावरोली
223
होराळे
224
साजगांव
225
साजगाव 
226
ढेकू
227
तांबाटी
228
खोपोली 1  चिंचवली
229
खोपोली 2 चिंचवली.
230
खोपोली 3 चिंचवली हाळ बु
231
खोपोली 4 चिंचवली लवजी
232
खोपोली 4 चिंचवली लवजी
233
खोपोली 6 वासरंगी
234
खोपोली 7 सुभाषनगर 
235
खोपोली 8 शिळफाटा
236
खोपोली 9 शिळफाटा
237
खोपोली 10 शिळफाटा
238
खोपेली11 शिळगाव
239
खोपेली 12 शिळगाव
240
खोपोली 13 मुळगाव बु.
241
खोपोली 14 मुळगाव बु.
242
खोपोली 16 वासरंग
243
खोपोली 16 वासरंग
244
खोपोली 17 वासरंग
245
खोपोली 18 शिळफाटा
246
खोपोली 19 शिळफाटा
247
खोपोली 20 शिळफाटा
248
खोपोली 21 शिळफाटा
249
खोपोली 22 शिळफाटा
250
खोपोली 23 ताकई
251
खोपोली 24 ताकई
252
खोपोली 26 विहारी
253
खोपोली 26 विहारी
254
खोपोली 27 विहारी
255
खोपोली 28 विहारी
256
खोपोली 29 विहारी
257
खोपोली 30 विहारी
258
खोपोली 31 वरची खोपोली
259
खोपोली 32 वरची खोपोली
260
खोपोली 33 वरची खोपोली
261
खोपोली 3 4
262
खोपोली 35
263
खोपोली 36
264
खोपोली 37
265
खोपोली 38
266
खोपोली 39
267
खोपोली 40
268
खोपोली 41
269
खोपोली 42
270
खोपोली 43
271
खोपोली 44
272
खोपोली 45
273
खोपोली 46
274
खोपोली 47 काटरंग
275
खोपोली 48 काटरंग
276
खोपोली 49 काटरंग
277
खोपोली 50 काटरंग
278
खोपोली 51 काटरंग
279
खोपोली 52 काटरंग
280
खोपोली 53 काटरंग
281
खोपोली 54 टाटा कॉलनी
282
वावोशी
283
आपटी.
284
देवन्हावे ,1
285
देवन्हावे 2
286
डोणवत
287
गोरठण बु.
288
वडवळ 1
289
वडवळ 2
290
ठाणेन्हावे  1
291
ठाणेन्हावे  2
292
आत्करगांव
293
शिरवली त.छतिशी
294
रामसई .तळाशी
295
होनाड,
296
चिंचवली गोहे
297
आडोशी  
298
नारंगी
299
जांभिवली त.छत्तीशी
300
नंदनपाडा
301
उसरोली
302
गोठीवली,
303
खानाव
304
खानाव
305
खरीवली
306
करंबेली त. बो.
307
उंबरे 1
308
उंबरे 2
309
चावणी
310
दुरशेत