अंतिम मतदार यादी - 2016
जिल्हा :  रायगड (महाराष्ट्र )
प्रसिध्दी दिनांक : 16/01/2016

 

लोकसभा मतदार मतदार : 33 - मावळ

विधानसभा मतदार मतदार संघ : 188 - पनवेल

यादी भाग क्र.
मतदान केंद्राचे नाव
1
धानसर-१
2
धानसर-2 (धरणाकँप)
3
धानसर-३ (धरणाकँप) 
4
तुर्भे
5
करवले बुद्रुक
6
नितळस
7
नितळस
8
पीसार्वे
9
रोहिंजण
10
रोहिंजण 
11
रोहिंजण 
12
तळोजे मजकुर
13
तळोजे मजकुर
14
वावंजे १
15
वावंजे २ 
16
वावंजे २
17
खेरणे खुर्द
18
घोट
19
घोट 1
20
पेंधर 1 
21
पेंधर 1 
22
पेंधर 2
23
तळोजे पाचानंद 1
24
तळोजे पाचानंद 1
25
तळोजे पाचानंद 2
26
तळोजे पाचानंद 3
27
तळोजे पाचानंद 3
28
तळोजे पाचानंद 4
29
तळोजे पाचानंद 4
30
तळोजे पाचानंद 4
31
तळोजे पाचानंद 5 पेठालि
32
तळोजे पाचानंद 5 पेठालि
33
महोदर
34
शिरवली
35
शिरवली 
36
पालेखुर्द 1
37
पालेखुर्द 1
38
पाले खु. 2
39
पाले खु. 2
40
तांढरे 1
41
तांढरे 2
42
घोट 2 (कोयनावेळे)
43
ओवे 2
44
ओवे 2
45
ओवे 2
46
ओवे 2
47
ओवे 2
48
ओवे 2
49
ओवे 3
50
ओवे 4
51
ओवे 3
52
ओवे 4
53
ओवे 4
54
चिंध्रण
55
चिंध्रण
56
करंवेळी तर्फे तळोजे
57
कानपोळी
58
वळप
59
वळप
60
नावाडे 1
61
नावाडे 2
62
नावाडे 3
63
नावाडे 3
64
खारघर 1
65
खारघर 1
66
खारघर 1
67
खारघर 1
68
खारघर 1
69
खारघर 1
70
खारघर 1
71
खारघर 1
72
खारघर 2
73
खारघर 2
74
खारघर 2
75
खारघर 2
76
खारघर 2
77
खारघर 2
78
खारघर 3
79
खारघर 3
80
खारघर 3
81
खारघर 3
82
खारघर 3
83
खारघर 3
84
खारघर 4
85
खारघर 4
86
खारघर 4
87
खारघर 4
88
खारघर 4
89
खारघर 4
90
खारघर 5
91
खारघर 5
92
खारघर 5
93
खारघर 5
94
खारघर 6
95
खारघर 6
96
खारघर 6
97
खारघर 6
98
खारघर 6
99
खारघर 7
100
खारघर 7
101
73 खारघर
102
74 खारघर
103
75 खारघर
104
76 खारघर
105
77 खारघर
106
78 खारघर
107
79 खारघर
108
80 खारघर
109
81 खारघर
110
82 खारघर
111
83 खारघर
112
84 खारघर
113
85 खारघर 13
114
86 मोर्बे
115
87 मोर्बे
116
88 खैरवाडी
117
89 रिटघर
118
89 अ रिटघर
119
90 पाले बुद्रुक
120
91 पडघे
121
91 अ पडघे
122
92 पडघे
123
93 रोडपाली 1
124
94 रोडपाली 2
125
95 रोडपाली 3
126
96 रोडपाली 4
127
97 वळवली
128
98 वळवली
129
99 केवाळे
130
100 दुंदरे
131
101 दुंदरे
132
102 वांगणी त वाजे
133
103 धामणी
134
104 वाकडी
135
105 टेंभोडे
136
106 कळंबोली 1
137
107 कळंबोली 2
138
108 कळंबोली 2
139
109 कळंबोली 4
140
110 कळंबोली 4
141
111 कळंबोली 6
142
112 कळंबोली 7
143
113 कळंबोली 8
144
114 कळंबोली 9
145
115 कळंबोली 10
146
116 कळंबोली 11
147
117 कळंबोली 12
148
118 कळंबोली 13
149
119 कळंबोली 14
150
120 कळंबोली 15
151
121 कळंबोली 16
152
121 अ कळंबोली 16
153
122 कळंबोली 17
154
123 कळंबोली 18
155
124 कळंबोली 19
156
125 कळंबोली 20
157
126 कळंबोली 21
158
127 कळंबोली 22
159
128 कळंबोली 23
160
128अ कळंबोली 23
161
129 कळंबोली 24
162
130 कळंबोली-25
163
130अ कळंबोली-25
164
131 कळंबोली-26
165
132 कळंबोली-27
166
132 कळंबोली-28
167
132 कळंबोली-29
168
135 कळंबोली-30
169
136 कळंबोली-31
170
137 कळंबोली-32
171
138 कळंबोली-33
172
139 कळंबोली-34
173
140 कळंबोली-35
174
141 कळंबोली-36
175
142 कळंबोली-37
176
143 कळंबोली-38
177
144 कळंबोली-39
178
145 कळंबोली-40
179
145अ कळंबोली 40
180
145ब कळंबोली 40
181
146 कामोठे
182
147 कामोठे
183
147 अ कामोठे
184
147ब कामोठे
185
148 कामोठे
186
148अ कामोठे
187
149 कामोठे
188
150 कामोठे
189
150अ कामोठे
190
151 कामोठे
191
151अ कामोठे
192
152 कामोठे
193
153 कामोठे
194
153अ कामोठे
195
154 कामोठे
196
154अ कामोठे
197
155 कामोठे
198
155अ कामोठे 4
199
156 कामोठे
200
156अ कामोठे
201
157 कामोठे
202
157अ कामोठे
203
158 कामोठे
204
158 अ कामोठे
205
159 कामोठे
206
159अ कामोठे
207
160 कामोठे
208
160अ कामोठे
209
160ब कामोठे
210
161 कामोठे 6
211
162 कामोठे
212
162अ कामोठे
213
162ब कामोठे
214
163 कामोठे
215
163अ कामोठे
216
163ब कामोठे
217
164 कामोठे
218
164अ कामोठे
219
165 कामोठे 3 (जुई)
220
166 आसुडगांव
221
167 आसुडगांव
222
168 हरीग्राम
223
169 उमरोली
224
उसर्ली
225
170 मालडंगे
226
171 नेरे 1
227
171अ नेरे 1
228
172 नेरे 2
229
173 नेरे 3
230
कोर्पोली
231
आंबीवली
232
174 आदई
233
175 नेवाळी
234
176 आदई
235
177 पनवेल नगरपालिका
236
178 पनवेल नगरपालिका
237
179 पनवेल नगरपालिका, खांदा कॉलनी
238
180 पनवेल नगरपालिका
239
181 पनवेल नगरपालिका
240
182 पनवेल नगरपालिका
241
183 पनवेल नगरपालिका
242
184 पनवेल नगरपालिका
243
185 पनवेल नगरपालिका
244
186 पनवेल नगरपालिका
245
187 पनवेल नगरपालिका
246
पनवेल नगरपालिका
247
पनवेल नगरपालिका
248
189 पनवेल नगरपालिका
249
190 पनवेल नगरपालिका
250
पनवेल नगरपालिका
251
191अ पनवेल नगरपालिका
252
192 पनवेल नगरपालिका
253
192 पनवेल नगरपालिका
254
193अ पनवेल नगरपालिका
255
194 पनवेल नगरपालिका
256
195 पनवेल नगरपालिका
257
195अ पनवेल नगरपालिका
258
196 पनवेल नगरपालिका
259
197 पनवेल नगरपालिका
260
198 पनवेल नगरपालिका
261
199 पनवेल नगरपालिका
262
199अ पनवेल नगरपालिका
263
200 पनवेल नगरपालिका
264
पनवेल नगरपालिका
265
पनवेल नगरपालिका
266
पनवेल नगरपालिका
267
पनवेल नगरपालिका
268
पनवेल नगरपालिका
269
पनवेल नगरपालिका
270
पनवेल नगरपालिका
271
पनवेल नगरपालिका
272
पनवेल नगरपालिका
273
पनवेल नगरपालिका
274
पनवेल नगरपालिका
275
पनवेल नगरपालिका
276
पनवेल नगरपालिका
277
पनवेल नगरपालिका
278
पनवेल नगरपालिका
279
पनवेल नगरपालिका
280
पनवेल नगरपालिका
281
पनवेल नगरपालिका
282
पनवेल नगरपालिका
283
पनवेल नगरपालिका
284
पनवेल नगरपालिका
285
पनवेल नगरपालिका
286
पनवेल नगरपालिका
287
पनवेल नगरपालिका
288
पनवेल नगरपालिका
289
पनवेल नगरपालिका
290
पनवेल नगरपालिका
291
पनवेल नगरपालिका
292
पनवेल नगरपालिका
293
पनवेल नगरपालिका
294
पनवेल नगरपालिका
295
पनवेल नगरपालिका
296
पनवेल नगरपालिका
297
पनवेल नगरपालिका
298
पनवेल नगरपालिका
299
पनवेल नगरपालिका
300
पनवेल नगरपालिका
301
पनवेल नगरपालिका
302
पनवेल नगरपालिका
303
पनवेल नगरपालिका
304
पनवेल नगरपालिका
305
पनवेल नगरपालिका
306
पनवेल नगरपालिका
307
पनवेल नगरपालिका
308
पनवेल नगरपालिका
309
पनवेल नगरपालिका
310
पनवेल नगरपालिका
311
पनवेल नगरपालिका
312
पनवेल नगरपालिका
313
पनवेल नगरपालिका
314
पनवेल नगरपालिका
315
पनवेल नगरपालिका
316
पनवेल नगरपालिका
317
पनवेल नगरपालिका
318
पनवेल नगरपालिका
319
पनवेल नगरपालिका
320
पनवेल नगरपालिका
321
पनवेल नगरपालिका
322
पनवेल नगरपालिका
323
पनवेल नगरपालिका
324
पनवेल नगरपालिका
325
पनवेल नगरपालिका
326
पनवेल नगरपालिका
327
पनवेल नगरपालिका
328
पनवेल नगरपालिका, शिक्षण मंडळ
329
पनवेल नगरपालिका, शिक्षण मंडळ
330
पनवेल नगरपालिका
331
पनवेल नगरपालिका
332
पनवेल नगरपालिका
333
पनवेल नगरपालिका
334
पनवेल नगरपालिका
335
पनवेल नगरपालिका
336
पनवेल नगरपालिका
337
पनवेल नगरपालिका
338
पनवेल नगरपालिका
339
पनवेल नगरपालिका
340
पनवेल नगरपालिका
341
पनवेल नगरपालिका
342
पनवेल नगरपालिका
343
पनवेल नगरपालिका
344
पनवेल नगरपालिका, सरस्‍वती विद्यामंदीर
345
पनवेल नगरपालिका, सरस्‍वती विद्यामंदीर
346
पनवेल नगरपालिका
347
पनवेल नगरपालिका
348
पनवेल नगरपालिका
349
पनवेल नगरपालिका, गुजराती शाळा
350
पनवेल नगरपालिका, गुजराती शाळा
351
पनवेल नगरपालिका, सरस्‍वती विद्यामंदीर
352
पनवेल नगरपालिका, सरस्‍वती विद्यामंदीर
353
पनवेल नगरपालिका, सरस्‍वती विद्यामंदीर
354
पनवेल नगरपालिका, कन्‍या शाळा
355
पनवेल नगरपालिका, कन्‍या शाळा
356
पनवेल नगरपालिका
357
पनवेल नगरपालिका
358
पनवेल नगरपालिका
359
पनवेल नगरपालिका
360
पनवेल नगरपालिका, दगडी शाळा
361
पनवेल नगरपालिका, सरस्‍वती विद्यामंदीर
362
पनवेल नगरपालिका, सरस्‍वती विद्यामंदीर
363
पनवेल नगरपालिका
364
पनवेल नगरपालिका
365
पनवेल नगरपालिका
366
पनवेल नगरपालिका
367
पनवेल नगरपालिका
368
पनवेल नगरपालिका
369
पनवेल नगरपालिका
370
पनवेल नगरपालिका
371
पनवेल नगरपालिका
372
याकुब बेग हायस्‍कूल
373
याकुब बेग हायस्‍कूल
374
याकुब बेग हायस्‍कूल
375
याकुब बेग हायस्‍कूल
376
याकुब बेग हायस्‍कूल
377
पनवेल नगरपालिका, शिक्षण मंडळ
378
पनवेल नगरपालिका, शिक्षण मंडळ
379
पनवेल नगरपालिका, शिक्षण मंडळ
380
वाजे 1
381
वाजे 2
382
दोधाणी
383
विहीघर
384
विहीघर
385
चिपळे
386
सुकापूर
387
सुकापूर
388
सुकापूर
389
सुकापूर
390
सुकापूर
391
सुकापूर
392
पाली देवध 2
393
सुकापूर
394
सुकापूर
395
सुकापूर
396
पाली देवध 2
397
देवध 4
398
देवध 5
399
पाली देवध 4
400
पाली देवध 4
401
विचुंबे
402
विचुंबे
403
विचुंबे
404
मोहो
405
कालुंद्रे 1
406
कालुंद्रे 1
407
कालुंद्रे 2
408
कालुंद्रे 3 (O.N.G.C.)
409
कालुंद्रे 3 (O.N.G.C.)
410
उसर्ली खुर्द
411
उसर्ली खुर्द
412
शिवकर
413
शिवकर
414
लोणीवली
415
चीखले
416
चीखले
417
बेलवली
418
बेलवली
419
सांगडे
420
वारदोली
421
भेरले
422
बोर्ले
423
आजीवली
424
अरीवली
425
भिंगार 
426
भिंगार वाडी