शासकीय जमीन वितरण

1 कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनी (updated till 31-12-2017) Download
2 भाडेपटटयाने दिलेल्या जमिनी Download