संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिलदार कार्यालय रोहा
पोलिस स्टेशन रोहा शेजारी,
रोहा-चणेरा रोड, रोहा
ता. रोहा, जि. रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 1) 02194-233222
2) 02194-235313
फॅक्स क्रमांक 02194-233222
ई मेल tahasilroha@gmail.com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय रोहा
तहसिल कार्यालय रोहा इमारत वरचा मजला
पोलिस स्टेशन रोहा शेजारी, रोहा-चणेरा रोड, रोहा
ता. रोहा, जि. रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02194-235954
फॅक्स क्रमांक 02194-235954
ई मेल sdoroha2013@gmail.com