प्रशासकीय रचना

कार्यालयीन स्तर

कार्यालय प्रमुख अ.क्र. विभाग विभाग प्रमुखाचे पदनाम विभागातील अन्य संकलने/कक्ष
तहसिलदार 1 महसूल निवासी नायब तहसिलदार आवक जावक,प्रशासन-1,प्रशासन-2,आस्थापना, फौजदारी,एमआरईजीएस
तहसिलदार 2 महसूल महसूल नायब तहसिलदार वसुली,जमिनबाब.1,जमिनबाब.2,हक्कनोंद
तहसिलदार 3 पुरवठा पुरवठा निरिक्षण अधिकारी पुरवठा विषयक बाबी,(अन्न धान्यन/केरोसीन वाटप व नियंत्रण)
तहसिलदार 4 निवडणुक नायब तहसिलदार निवडणुक नायब तहसिलदार निवडणुक विषयक बाबी (लोकसभा/विधानसभा)
तहसिलदार 5 संगायो संगायो नायब तहसिलदार सर्व योजनांचे लाभार्थी

 

क्षेत्रिय स्तर

अ.क्र. मंडळाचे नांव अ.क्र. तलाठी सजाचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 रोहा 1 रोहा रोहा, वराठी, अष्ट़मी, तारेघर, खारी
भूवनेश्व़र भूवनेश्व़र, वरसे, निवी, तळाघर, बोरघर, लांढर, जय धाकोबा निवी ठाकूरवाडी
धाटाव धाटाव, किल्ला, कारिवणे, वाशी
घोसाळे घोसाळे, तांबडी, ताम्ह़णशेत, मुचणे, कवळठे, तांबडी बुद्रुक
वाली वाली, उचेल, विरजोली, हाळ, मुकटे
भालगांव भालगांव, कांडणे खुर्द, कांडणे बुदुक, गोपाळवट, कांटी, केळघर, खाजणीवाडी
नागोठणे नागोठणे नागोठणे, चिकणी, निडी तर्फे नागोठणे, पळस, शेतपळस, कोंडगांव, वासगांव, कातळवाडी, पिंपळगाव, बाहेरशीव
पाटणसई पाटणसई, वझरोली, डसई, बाळसई, वांगणी
ऐनघर ऐनघर, सुकेळी, कानसई, हेदवली, तामसोली
१० वरवटणे वरवटणे, आमडोशी, पिगोंडे, वणी, कडसुरे, वेलशेत, किल्लावाडी, गोयंडावाडी, चेराठी, काळकाईवाडी
११ मेढा मेढा, रेवोली, पाले तर्फे अष्ट़मी, भिसे, वरवडे, निडी तर्फे अष्ट़मी
१२ पिंगळसई पिंगळसई, पडम, खारापटी, वांदोली, मढाली बुद्रुक, वांदोली बुद्रुक
१३ धामणसई धामणसई, सोनगांव, मालसई, मुठवली खुर्द, रोठ खुर्द, रोठ बुद्रुक, सांगडे, उडदवणे
चणेरा १४ चणेरा चणेरा, बिरवाडी, खैरेखुर्द, खांबेरे, पांगळोली, खुटल
१५ शेडसई शेडसई, खारगांव, आरे खुर्द, आरे बुद्रुक, उसर, तळवली तर्फे घोसाळे, गोफण, कुंभोशी
१६ चांडगांव चांडगांव, तळवडे, महाळुंगे, न्हावे, सोनखार, नवखार
१७ सारसोली सारसोली, खैराळे, खंदार, सुडकोली, बोबडघर, टेमघर, म्हसाडी
१८ कोकबन कोकबन, खोपे, धोंडखार तर्फे बिरवाडी, बेलखार, दिव, खारखर्डी, शिळोशी
१९ सानेगांव सानेगांव, करंजवीरा, धोंडखार तर्फे उमटे, दापोली, यशवंतखार
२० शेणवई शेणवई, वावेपोटगे, भातसई, झोळांबे, झोळांबेवाडी, वावेखार, डोंगरी
कोलाड २१ कोलाड कोलाड, पुई, आंबेवाडी, पाले बुद्रुक, गोवे, नेहरूनगर, पाले खुर्द, संभे
२२ तिसे तिसे, तळवली तर्फे दिवाळी, वरसगांव, चिंचवली तर्फे दिवाळी, हेटवणे, पहूर
२३ दुरटोली दुरटोली, धगडवाडी, आंबिवली, कुडली, पाथरशेत, जामंगांव, गौळवाडी, कृष्ण़नगर
२४ चिंचवली तर्फे आतोणे चिंचवली तर्फे आतोणे, कांदळे, कामथ, येरळ, ऐनवहाळ, बल्हे, विठठलवाडी, खरबाचीवाडी, डोंगरवाडी
२५ खांब खांब, पुगांव, डोळवहाळ, वैजनाथ, मढाली बुद्रुक, घेरासुरगड, मुठवली बुद्रुक
२६ चिल्हे चिल्हे, शिरवली, नडवली, तळवली तर्फे अष्ट़मी, देवकान्हे, बाहे, धानकान्हे

 

जिल्हा परिषद/पंचायत समिती – गट/गण रचना

अ.क्र. जिल्हा परिषद निर्वाचक गटाचे नांव गट क्र. अ.क्र. समाविष्ट पंचायत समिती गणाचे नांव गण क्र. समाविष्ट ग्रामपंचायतीचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 नागोठणे 40 1 नागोठणे 79 नागोठणे नागोठणे
कोंडगांव कोंडगांव, निडी त. नागोठणे
पळस पळस, शेतपळस
2 ऐनघर 80 ऐनघर ऐनघर, तामसोली, हेदवली, कानसई, बाळसई, सुकेळी
पाटणसई पाटणसई, चिकणी, वासगांव, वझरोली, गोडसई
वांगणी वांगणी, आमडोशी
वरवटणे वरवटणे
कडसुरे कडसुरे
पिगोंडा पिगोंडा, वेलशेत
2 आंबेवाडी 41 3 आंबेवाडी 81 आंबेवाडी आंबेवाडी
नेहरूनगर नेहरूनगर
जामगांव जामगांव, पाथरशेत
तिसे तिसे, तळवली त. दिवाळी
वरसगांव वरसगांव
पहूर पहूर
चिंचवली त. दिवाळी चिंचवली त दिवाळी, हेटवणे
संभे संभे, पाले बुद्रुक, पाले खुर्द
4 खांब 82 खांब खांब, वैजनाथ, नडवली, घेरासुरगड
पुगांव पुगांव
पुई पुई
ऐनवहाळ ऐनवहाळ, डोलवहाळ, मढाली बुद्रुक
चिंचवली त आतोणे चिंचवली त आतोणे, कांदळे, बल्हे, विठठलवाडी
येरळ येरळ, दुरटोली, कामथ, गौळवाडी, दुरटोली
कुडली कुडली, आंबिवली, धगडवाडी
कोलाड कोलाड, कोलाड आदिवासी वाडी
3 भातसई 42 5 भातसई 83 भातसई भातसई, वरवडे, पाले त. अष्टमी, झोळांबे, झोळांबेवाडी
मेढा मेढा, रेवोली
सानेगांव सानेगांव, यशवंतखार
दापोली दापोली, धोंडखार त उमटे, करंजविरा
शेणवई शेणवई, डोंगरी
वणी वणी
भिसे भिसे
वावेपोटगे वावेपोटगे, वावेखार
6 देवकान्हे 84 निडी त अष्टमी निडी त अष्टमी, खारापटी, पडम
पिंगळसई पिंगळसई, अष्टमी
धामणसई धामणसई
मालसई मालसई, उडदवणे, सांगडे, मुठवली बुद्रुक
देवकान्हे देवकान्हे, धानकान्हे, धानकान्हे आदिवासीवाडी, बाहे
मढाली खुर्द मढाली खुर्द, वांदोली, सोनगांव
तळवली त अष्टमी तळवली त अष्टमी, चिल्हे
गोवे गोवे, शिरवली, मुठवली खुर्द
4 वरसे 43 7 वरसे 85 वरसे वरसे, निवी, भूवनेश्व़र
खारगांव खारगांव, उसर, तळवली त घोसाळे, आरे बुद्रुक, आरे खुर्द, तारेघर, गौळवाडी, खारी, कुंभोशी
8 धाटाव 86 तळाघर तळाघर, बोरघर
रोठखुर्द रोठखुर्द
धाटाव धाटाव
किल्ला किल्ला
रोठ बुद्रुक रोठ बुद्रुक
वाशी वाशी, कारीवणे, लांढर
5 चणेरा 44 9 चणेरा 87 चणेरा चणेरा, पांगळोली, खांबेरे, बोबडघर, टेमघर, म्हसाडी, बिरवाडी, गायचोळ
कोकबन कोकबन, दिव, शिळोशी, बेलखार, खारखर्डी
सारसोली सारसोली, खंदार, सुडकोली
न्हावे न्हावे, नवखार, सोनखार
धोंडखार त बिरवाडी धोंडखार त बिरवाडी, खोपे, खैराळे
शेडसई शेडसई, गोफण
महाळुंगे महाळुंगे
10 भालगांव 88 घोसाळे घोसाळे, केळघर, कांटी, मुकटे, कवळठे
विरजोली विरजोली, उचेल, हाळ, मुचणे
भालगांव भालगांव, कांडणेखुर्द, कांडणे बुद्रुक, गोपाळवट, खाजणी
तांबडी तांबडी, ताम्हणशेत, वराठी, तांबडी वाडी
वाली वाली, हार्डी, सवाणे, बारशेत, जाधववाडी
खैरेखुर्द खैरेखुर्द, तळवडे, चांडगांव, खुटल

 

नगरपालिकेमध्ये समाविष्ट गावे

अ.क्र. नगरपालिकेचे नाव समाविष्ट गावांची संख्या समाविष्ट गावांची नावे
1 रोहा अष्ट़मी