तालुका – एक दृष्टीक्षेप

भौगोलिक स्थान अक्षांक्ष 18 49' 47"
रेखांक्ष 73 17' 06"
सरासरी तापमान अधिकतम 38°c
न्यूनतम 18°c
सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान 2200 ते 2500 मि.मि.
क्षेत्रफळ 372 चौ.कि.मी.

 

लोकसंख्या एकूण 207954
पुरुष : 109685 स्त्रीया : 98269
ग्रामीण लोकसंख्या : 1,11,497 शहरी लोकसंख्या : 96457
साक्षरता एकूण 72.60 %
पुरुष : 40.69 % स्त्रीया : 31.91 %

 

भौगोलिक क्षेत्र 40,616 हेक्टर
लागवडलायक जमीन 7465 हेक्टर
वनाखालील जमीन 12616 हेक्टर
औद्योगिक क्षेत्र निरंक निरंक
प्रमुख उद्योग शेती- भात, नाचणी, पाताळगंगा, खालापूर औद्योगिक झोन

 

संबंधित लोकसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव 33 – मावळ
संबंधित विधानसभा मतदार संघाचा अनुक्रमांक व नाव    १) 189 कर्जत व
२) 190 उरण
महसूल मंडळाची संख्या 3
तलाठी सजांची संख्या 20
गावांची संख्या 155
ग्रामपंचायतींची संख्या 45
नगरपंचायत / नगरपरिषदांची संख्या 02 (खालापूर, खोपोली)
महानगरपालिकांची संख्या 000
जिल्हा परिषदा गटांची संख्या 04
पंचायत समिती गणांची संख्या 08
पोलीस स्टेशनची संख्या 03 (खोपोली, खालापूर, रसायनी)
पोलीस आऊटपोस्टची संख्या 02

 

प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संख्या 04 (खालापूर, चौक, वावोशी, लोहोप)
ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या 2 (खालापूर, चौक)
उप जिल्हा रुग्णालयांची संख्या 00
प्राथमिक शाळांची संख्या शासकीय : १२४ खाजगी : निरंक
माध्यमिक शाळांची संख्या शासकीय : २० खाजगी : निरंक
महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : १ खाजगी : निरंक
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची संख्या शासकीय : १ खाजगी : निरंक
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : निरंक खाजगी : निरंक
वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या शासकीय : निरंक खाजगी : निरंक
आश्रम शाळांची संख्या

 

प्रमुख नद्या अ.क्र. नदीचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 अंबा नदी निरंक
2 पाताळगंगा ५४ कि. मी.
3 धावरी नदी निरंक

 

प्रमुख धरणे अ.क्र. धरणाचे नांव साठा वापराचे प्रयोजन
1 मोरबे 190.89 द.ल.घ.मी. नवी मुंबई पिण्याच्या पाण्यासाठी
2 भिलवले 2.10 द.ल.घ.मी. शेती
3 कलोते 4.19 द.ल.घ.मी. शेती व उद्योगासाठी
4 डोणवत 3.29 द.ल.घ.मी. शेती व उद्योगासाठी

 

राष्ट्रीय महामार्ग अ.क्र. राष्ट्रीय महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 जुना मुंबई – पुणे एक्सप्रेस मार्ग २२ कि.मी.
2 यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्ग १८ कि.मी.

 

राज्य महामार्ग अ.क्र. राज्य महामार्गाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 खोपोली–पाली रोड एस एच 92 ११ कि.मी.

 

रेल्वे अ.क्र. विभागाचे नांव तालुक्यातील लांबी (कि.मी.)
1 कोकण रेल्वे 28 किमी