संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिलदार कार्यालय खालापूर,
ता.खालापूर,
जि.रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02192-275048
फॅक्स क्रमांक 02192-275048
ई मेल tahasil.khalapur3@gmail.com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय
हायड्रो कॉलनी,
दहिवली, ता. कर्जत
कर्जत
दूरध्वनी क्रमांक 02148-223499
फॅक्स क्रमांक 02148-223499
ई मेल sdokarjat2013@gmail.com